Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Allvarliga lagstridigheter framkom i verksamheten vid S:t Michels fängelse


Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja inspekterade S:t Michels fängelse i november 2016. Vid inspektionen observerades att fängelset tillämpar egna verksamhetssätt och regler, som inte grundar sig på lag och som skiljer sig från den praxis som tillämpas i andra fängelser.

Eftersom fängelselagen och häktningslagen har varit i kraft i över tio år avspeglar lagstridigheterna antingen okunskap om eller likgiltighet inför bestämmelserna i lagarna.

Korrigeringar efter inspektionen

Efter inspektionen har den regionala förvaltningsenheten vid Östra och Norra Finlands brottpåföljdsregion och fängelset vidtagit åtgärder för att rätta till situationen.

I fängelset tillämpades länge en ordningsstadga som fängelset självt hade upprättat, men som regiondirektören inte hade fastställt officiellt. I ordningsstadgan föreskrevs om lagstridiga begränsningar för fångarna. I januari 2017 har den regionala förvaltningsenheten utarbetat en ny ordningsstadga för fängelset.

Enligt lagen har en fånge rätt att söka ändring i förvaltningsbeslut som gäller hen. I fängelset har man inte så ofta fattat förvaltningsbeslut och inte heller gett anvisningar för sökande av ändring. På det sättet har man hindrat fångarna från att utöva de rättsmedel som tillkommer dem enligt lag. Enligt uppgifter från fängelset har man börjat fatta lagenliga förvaltningsbeslut i ärenden som gäller bemötandet av fångarna och ge anvisningar för sökande av ändring i besluten.

Fängelset hade ingen avdelning för häktade, även om häktade enligt lagen och internationella konventioner ska placeras på en egen avdelning, separat från fångarna. Efter inspektionen har avdelningar för häktade inrättats i fängelset.

Tidigare rådde det begränsningar angående besittningen av rättegångshandlingar, och fångarna hade inte tillbörliga möjligheter att förbereda sig inför en rättegång. Nu begränsas inte längre överlåtelsen av material till fångarna som de behöver för att förbereda sig för en rättegång.

Anmärkning om kränkning av advokatsekretess

I sitt beslut efter inspektionen gav BJO fängelset en anmärkning om lagstridigt förfarande. En fånge hade blivit ombedd att överlåta sådana handlingar, som skulle ges till ombudet, till fängelset för granskning, vilket kränkte advokatsekretessen. BJO ansåg att det handlade om en allvarlig lagstridighet. Anmärkningen gällde vidare att fängelset upprepade gånger försummat sin skyldighet att besvara frågor som lagts fram i begäranden om utredning.

Fortsatta åtgärder

Fängelsets praxis när det gäller tillstånd att avlägsna sig, disciplinära åtgärder och besökare avviker från praxisen vid andra fängelser och är mycket strikt. Utifrån observationer som gjordes vid inspektionen förefaller det som om relationerna mellan fångarna och personalen är sämre och mer spända än vad som kan betraktas som sedvanligt.

Även om fängelset har nya lokaler har man vid byggprojekten inte beaktat de lag som ställs i fängelselagen och hurdana lokaler ett fängelse bör ha. Möjligheterna att utöva motion är också mycket dåliga; fängelset saknar till exempel ett gym, något som finns i andra fängelser.

Biträdande justitieombudsmannen bad Brottspåföljdsmyndigheten meddela senast 1.5.2017, hurdana åtgärder som föranletts av de observationer som framgår av punkterna 1?26 i inspektionsprotokollet.

Protokollet över inspektionen i S:t Michels fängelse (EOAK/4397/2016) och ovan nämnda beslut (EOAK/4976/2016) har publicerats i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats, http//www.oikeusasiamies.fi/.

Mer information om beslutet om kränkning av advokatsekretessen ges av referendarierådet Pasi Pölönen, tfn 09 432 3345.

Mer information om protokollet över inspektionen i S:t Michels fängelse ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Matti Vartia, tfn 09 432 3378.