Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Alltför lång väntetid för bedömning av en äldre persons vårdbehov

Justitieombudsmannen kritiserar Helsingfors stads socialverk och hälsovårdscentral

22.1.2008

JO Riitta-Leena Paunio klandrar Helsingfors socialverk och hälsovårdscentral för att en äldre kvinna fick vänta oskäligt länge på bedömning av sitt vårdbehov. Också undersökningen av minnesförmågan, diagnosen och den rehabiliterande vården dröjde. Ingen vårdplats ordnades för den äldre kvinnan, trots att det vårdteam som vårdat henne gjort bedömningen att hon behövde en servicebostad.

Kvinnans döttrar klagade hos JO. Döttrarna hade redan i januari 2005 för hemvårdspersonalen uttryckt sitt bekymmer för hur deras synskadade och glömska mor skulle klara sig hemma med sin rollator. Eftersom myndigheterna inte reagerade hade döttrarna sett sig tvungna att övernatta hos sin mor varje natt i över sju månader.

Också en läkare inom hemvården konstaterade i januari 2005 att kvinnans minnesfunktioner var nedsatta och ansåg att hon borde undersökas av en neurolog. En vikarierande läkare som gjort sju hembesök hos kvinnan under år 2005 skrev emellertid inte ut remiss för fortsatta undersökningar. Hon fick hon vänta ett par månader också innan hon fick ett läkarutlåtande för en anstaltsplats och i slutet av 2005 en remiss för undersökning av sina minnesfunktioner.

I början av 2006 fick hon slutligen diagnosen Alzheimers sjukdom, varefter medicinering inleddes. Det beslöts emellertid att medicineringens effekt skulle följas upp medan hon fortsättningsvis bodde hemma. Trots att både läkaren och vårdteamet redan i september 2005 ansåg det vara uppenbart att hon behövde vård dygnet runt togs frågan om behovet av en långvårdsplats åter upp först då hon våren 2006 togs in på Malms sjukhus för akut vård.

JO Paunio konstaterar i sitt avgörande att patientens rätt till tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster inte hade tillgodosetts så som grundlagen förutsätter, eftersom bedömningen av hennes vårdbehov hade tagit oskäligt lång tid i anspråk. Detta gällde också undersökningen av patientens minnesfunktioner, diagnosen och inledandet av medicineringen. En adekvat vårdplats borde ha ordnats för henne senast efter den bedömning som vårdteamet gjorde i september 2005.

JO kan inte godta de skäl som Helsingfors hälsovårdscentral uppger för dröjsmålen, dvs. socialverkets och hälsovårdscentralens omständliga interna placeringsprocess, avbrott i informationsgången, bytet av läkare och de olika tolkningarna av patientens behov av serviceboende.

Dessutom påpekar JO att enligt patientlagen har en patient rätt till den hälso- och sjukvård som patientens hälsotillstånd förutsätter. JO anser den praxis vara lagstridig som enligt överläkaren för hemvården tillämpas i fråga om beslut om placering av patienter. Praxisen innebär att för nästan alla patienter görs en neurologisk minnesundersökning och provas ut en medicinering innan placeringsbeslut kan fattas. Detta har varit fallet också när patienten redan konstaterats vara uppenbart hjälplös. JO anser att en praxis som är på detta sätt schematisk inte beaktar patientens individuella vårdbehov i enlighet med patientlagen.

JO Riitta-Leena Paunios avgörande dnr 141/4/06 i sin helhet (på finska).

Närmare upplysningar ger äldre JO-sekreterare Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.