Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

Akut tandvård för gravt utvecklingsstörd patient försummades

Justitieombudsman gav anmärkning och framställer gottgörelse

Specialisttandläkare i munkirurgi vid centralsjukhuset i Egentliga Tavastland och sjukvårdsdistriktet i Egentliga Tavastland har fått en anmärkning av riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen för att de försummat att ordna akut munhälsovård åt en gravt utvecklingsstörd patient.

Justitieombudsmannen anser att försummelsen orsakat patienten sådan onödig smärta och onödigt lidande som inte kan gottgöras endast genom att klandra de ansvariga.

JO föreslår att samkommunen för sjukvårdstjänsterna i Egentliga Tavastland gottgör patienten för den upplevda kränkningen av patientens grundläggande och mänskliga rättigheter. Samkommunen ska meddela justitieombudsmannen om sina åtgärder före utgången av detta år.

Patienten bor på ett servicehem. Patienten har diagnosticerats med djup utvecklingsstörning, autistisk störning samt störning i tal- och språkutvecklingen. Patienten kan inte tala eller språkligt uttrycka sin smärta. Klagomålet framfördes av patientens syster som agerar som patientens intressebevakare.
 
Utvärderingen av vårdbehovet och ordnandet av vården misslyckades

Utvärderingen av patientens vårdbehov misslyckades på flera sätt. En hälsocentralläkare gav den 7 augusti 2013 patienten en remiss till anestesitandvård vid centralsjukhuset, men definierade remissens brådskandeklass som mer än 30 dagar.

Specialisttandläkaren vid centralsjukhuset satte utifrån remissen patienten i kö till icke-brådskande vård för att under obestämd tid vänta på vård. Enligt lag kan detta inte göras, utan läkaren borde ha informerat patientens intressebevakare om tidpunkten för vården. Dessutom borde läkaren ha beaktat symtomen som hänvisades till i remissen. Läkaren borde ha ordnat en tid för brådskande behandling, i synnerhet då en tandläkare inte konsulterats angående patientens tillstånd.

Då patientens smärta förvärrades, gjorde en annan hälsocentralläkare upp en brådskande remiss. Först efter flera skeden fick patienten den 19 september 2013 anestesitandvård vid hälsocentralen. Efter detta lättade patientens smärta och patientens starka smärtmedicinering kunde avslutas.

Personalens uppfattning beaktades inte

Enligt justitieombudsmannen borde det i bedömningen av vårdbehovet bättre tagits hänsyn till informationen om patientens tandsmärtor som tillhandahållits av servicehemmets personal.  Patienten hade bland annat skadat sig själv genom att slå huvudet i väggen.

Försummelserna orsakade onödigt lidande

Justitieombudsman Jääskeläinen anser att patienten behövde akut munhälsovård och att försummelsen av att ordna vården orsakade patienten onödig smärta och onödigt lidande.

- Patientens rätt enligt grundlagen till oundgänglig omsorg och tillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster förverkligades inte. Patienten garanterades inte heller behandling enligt grundlagen för att trygga patientens människovärde.

Anestesitandvård ordnas oregelbundet

Valvira konstaterade i sitt utlåtande till justitieombudsmannen att anestesitandvården inom sjukvårdsdistriktet i Egentliga Finland ordnas oregelbundet och oenhetligt. Dessutom är tjänsteutbudet knappt och akuta behov kan inte uppfyllas.

I sitt beslut framhäver justitieombudsmannen att kommuner eller samkommuner för sjukvårdstjänster har haft en skyldighet enligt hälso- och sjukvårdslagen att ordna jour dygnet runt för akut munhälsovård redan fr.o.m. den tidpunkt då lagen trädde i kraft, dvs. den 1 maj 2011.

Justitieombudsmannen har flera gånger påpekat om saken till hälsovårdsmyndigheterna.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 4915/4/13 i sin helhet (på finska)
Mer information fås av referendarieråd Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 432 3377.