Vilka är de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna?

 
När JO undersöker klagomål 
bedömer JO också 
om de mänskliga rättigheterna har respekterats.
 
Alla människor har grundläggande rättigheter.
 
De är rättigheter som tryggas i Finlands grundlag.
 
De ger uttryck för allmänt accepterade värderingar
som är viktiga för alla i samhället.
 
De grundläggande rättigheterna skyddar individens frihet.
De grundläggande rättigheterna
kallas också för grundläggande friheter.
 
Staten, kommunerna och myndigheterna 
får inte begränsa individens frihet.
 
Till de här friheterna hör bland annat 
alla människors rätt till liv.
 
Alla har rätt till personlig frihet och integritet.
 
Alla har rätt att röra sig
och alla har rätt att skydda sitt privatliv.
 
Alla har rätt att yttra sig,
att hålla möten och höra till föreningar.
 
Alla har rätt till skydd för sin egendom.
Det betyder att ingen får ta någon annans egendom.
 
Till de grundläggande rättigheterna 
hör de ekonomiska rättigheterna, 
de sociala rättigheterna 
och de kulturella rättigheterna.
 
Till exempel har man rätt till arbete, 
social trygghet och utbildning.
 
Dessutom skyddar grundlagen jämlikheten och jämställdheten.
 
Grundlagen skyddar också rösträtten.
 
Alla finländska medborgare 
har också rätt att använda sitt modersmål. 
 
Grundlagen skyddar också miljön.
 
Alla har också rätt till rättssäkerhet.
De betyder att lagarna skyddar våra rättigheter.
 
Europeiska unionen har en stadga.
Där finns de grundläggande rättigheterna 
för alla EU-medborgare.
 
Alla myndigheter i alla EU-länder 
måste följa den här stadgan. 
 
EU-länderna måste respektera de grundläggande rättigheterna.
 
De mänskliga rättigheterna 
är sådana rättigheter 
som gäller alla människor i världen.
 
De finns i internationella överenskommelser
om mänskliga rättigheter.
 
Finland har lovat trygga de här rättigheterna 
för alla finländare 
och alla människor som kommer till Finland.
 
De mänskliga rättigheterna
ska trygga alla människors rätt 
till ett människovärdigt liv.
 
Lagarna i Finland ger människorna trygghet.
 
Viktiga lagar är de grundläggande fri- och rättigheterna, 
Europeiska unionens grundläggande rättigheter 
och de internationella mänskliga rättigheterna.
 
Myndigheterna är skyldiga 
att trygga de mänskliga rättigheterna.
 
Man får inte glömma bort de mänskliga rättigheterna
eller de grundläggande rättigheterna.