Vad är god förvaltning?

 
När JO undersöker klagomål 
bedömer JO också 
om kraven på god förvaltning har uppfyllts.
 
God förvaltning är en grundläggande rättighet. 
Alla människor har rätt att bli behandlade 
enligt kraven på god förvaltning. 
 
För att uppfylla kraven på god förvaltning 
ska myndigheterna behandla alla människor lika. 
 
Myndigheterna måste handla rättvist
och göra sitt arbete rätt.
En myndighet får inte heller 
låta arbetet ta för lång tid.
 
God förvaltning innebär till exempel 
att myndigheterna svarar på människors frågor,
om frågorna är sakliga.
 
Myndigheterna ska lyssna på de personer
som ett ärende gäller.
 
Myndigheterna ska motivera sina beslut.
 
Myndigheterna ska respektera människors rätt 
att tala sitt modersmål och bete sig sakligt.
 
I förvaltningslagen kan du läsa mer 
om god förvaltning.