Så undersöker JO ett klagomål

 
 
JO behandlar ett klagomål
om en myndighet har brutit mot lagen,
eller om en myndighet har låtit bli att göra sitt jobb.
 
Ibland kan JO behandla ett klagomål
av någon annan anledning.
 
JO behandlar ett klagomål
och bestämmer vad som ska göras.
 
JO avgör i varje enskilt fall
om myndigheten har följt lagen.
 
JO ser också till att de grundläggande rättigheterna
och de mänskliga rättigheterna har respekterats.
 
När JO behandlar ett klagomål
kontaktar JO många olika personer.
 
JO kontaktar den myndighet
som ärendet gäller.
 
JO ber också andra myndigheter om hjälp
med utredningar och information.
 
JO kan be en inspektör att undersöka ärendet.
 
JO kan också be polisen att undersöka ärendet.
 
Den berörda myndigheten eller tjänstemannen
får alltid ge sin syn på ärendet.
Samtidigt får de veta vem som har klagat.
 
Klagomålen brukar vara offentliga handlingar.
Vissa uppgifter är ändå hemliga,
till exempel den klagandes hälsotillstånd
och sociala förmåner.
 
JO kan överföra behandlingen av klagomålet
till en annan myndighet
om det behövs.

I så fall meddelar JO detta
till den som har lämnat in klagomålet.

Vad ett klagomål leder till

Vad ett klagomål leder till beror på
vad JO kommer fram till i sin utredning.
 
JO kan väcka åtal
om det har skett ett brott.
 
JO kan ge en anmärkning till en myndighet
om myndigheten har brutit mot lagen
eller gjort sitt arbete fel.
 
JO kan tala om för en myndighet
hur den borde ha följt lagen.
 
JO kan också tala om för en myndighet
vad som är god förvaltning
och hur man respekterar de grundläggande rättigheterna
och de mänskliga rättigheterna.
 
JO kan också föreslå att en myndighet ska rätta ett fel
eller gottgöra dem som blivit orätt behandlade.
 
Om JO hittar brister i hur ett ministerium agerar
kan JO föreslå att ministeriet ändrar på sin verksamhet.
 
Men JO kan inte ändra myndigheters avgöranden.
JO kan inte ändra en domstols beslut.
 
JO kan inte blanda sig i ärenden
som behöver bevisning
eller som ska avgöras i en domstol.
 
JO kan inte lägga sig i en myndighets arbete
om myndigheten har följt lagen och handlat rätt.
 
JO kan inte besluta om skadestånd.
 
JO kan inte ge juridisk rådgivning.