Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Innehåll med Sakområde Polisen .

Det tog för lång tid att få tid till barnatillsyningsmannen - Biträdande justitieombudsmannen gav anmärkning och framförde förslag om gottgörelse
BJO Sakslin: missförhållanden i behandlingen av smärtpatienter
Äldre personer som bor hemma får inte alltid de tjänster de behöver av kommunen
Långa handläggningstider vid Skatteförvaltningen för begäranden om omprövning som gäller inkomstbeskattning för personkunder
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata handlade felaktigt när den fastställde förutsättningarna för att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-Fullmakter
Polisens agerande under Black Lives Matter-demonstrationen
Biträdande justitieombudsmannen föreslår en precisering av postlagen
BJO Sakslin granskade tjänster för äldre under coronapandemin
BJO Sakslins avgöranden om barnskydd
Offentlighetslagen bör revideras
Justitieombudsmannen undersöker inte polisens förfarande i Elokapina-demonstrationen
Anmärkning till kriminalöverkonstapel för flera lagstridigheter
Många klagomål om polisens verksamhet under Black Lives Matter-demonstrationen
Befogenheterna i polisens förebyggande verksamhet borde utvärderas
Juridiska problem vid övervakningen av begränsningen i rörelsefriheten och av sammankomsterna
Biträdande justitieombudsmannen orolig för brister i anvisningarna för och övervakningen av äldre personers vård och omsorg
Satsning på förebyggande och uppföljning av dödsfall i polishäkte
Rättigheterna och ställningen för offer för människohandel stärks genom ändringar i lagstiftningen
BJO anmärker på Skatteförvaltningen: långa köer i byrån och obesvarade samtal
Skatteförvaltningens automatiserade beslutsförfarande uppfyller inte grundlagens krav
Förundersökningar som gäller barn ska utföras utan dröjsmål
Flera avgöranden av biträdande justitieombudsman Sakslin om arbetstagarens vaccinationsskydd
Satsningar på förebyggande av dödsfall i polishäkte behövs
Biträdande justitieombudsman utreder avgifter för serviceboende
Omhändertagna barns rättigheter begränsades i strid med lag
Många problem i beslutsfattandet som gäller begränsningsåtgärder
Justitieombudsmannen och Människorättscentret fortsätter att effektivisera tillsynen över äldres rättigheter
Människovärdet för en person med funktionsnedsättning kränktes på den psykiatriska avdelningen på sjukhuset
Centralkriminalpolisen klandras för utlåtande
Den orimliga arbetsbördan för socialarbetarna äventyrar övervakningen av vård utom hemmet och att rättigheterna för barn som placerats utom hemmet tillgodoses
Oförenlighet med EU-rätten vid sändning av fordonsskattsedel
Tillbörlig prövning saknades i beslut av parkeringsövervakare
Biträdande JO har låtit utföra många oanmälda inspektioner inom barnskyddet – begränsningsåtgärderna förorsakar problem
Biträdande justitieombudsman Sakslin föreslår en precisering av postlagen
Befolkningsregistercentralen försummade samernas rättigheter
Avvisning av barn utan beslut om uppehållstillstånd och avvisning
Prövning av barnets bästa i utlänningsärende
Brister i rätten att få uppgifter för anhöriga som deltar i vården av äldre
Befolkningsregistercentralen klandras av biträdande justitieombudsmannen
Mätning av radon i offentliga lokaler borde förbättras
Segrarna i tävlingen om nya grundläggande rättigheter för barn och unga offentliggjordes 9.2.2018 i samband med JO:s årsfest
Framställning om att ändra överklagandeförbud
Hörande av barn om skolans semestertider
Justitieombudsmannens tävling för barn och unga
Skattemyndigheternas hantering av rättelseyrkanden gällande underlåtelse att anmäla inkomst från utlandet
Riksdagens biträdande justitieombudsman Sakslin kritiserar ortodoxa kyrkans förfarande vid meddelande av förrättningsförbud
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin kritiserar två städers förfarande vid behandlingen av skadeståndsyrkanden
Myndigheternas kommunikation brast i häktningsärendet
BJO Sakslin kritiserar hörande av barn vid Finlands utlandsbeskickningar
Tydliga bestämmelser om nödinkvartering
Förundersökningen i ministerns misstänkta brottmål fördröjdes utan berättigad anledning
Erfarenheter av åldringarnas hemvård
Klagomål om polisens husrannsakan
Vilka språkkrav ställs för poliser?
Utsökningsverket klandras för dröjsmål
Tillsynen av användningen av elchockvapen bör skärpas och anvisningar om användningen utfärdas
Kritik från BJO Sakslin mot Skatteförvaltningen för att kunderna var tvungna att rätta fel som förvaltningen begått
Riksdagens målsättningar uppnåddes inte i polisens Vitja-projekt