Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Uppenbara brister i ordningsvaktsverksamheten på fartyg samt i tillsynen av och lagstiftningen för verksamheten
Patienter med schizofreni erbjuds inte den socialservice som de har rätt till enligt lag
Allvarliga missförhållanden i vården av äldre i livets slutskede och efter operationer
Eleven har rätt att få specialundervisning oberoende av undervisningsplats eller undervisningsgrupp
Mycket påverkar förundersökningarnas längd vid polisen men förbättringsmetoderna är få
Juridiska problem i polisens verksamhet med overallkamera 
Fördelningen av uppgifter mellan de högsta laglighetsövervakarna ändras 
Justitieombudsmannen har gett en anmärkning till Polisstyrelsen 
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2021 åt riksdagens talman
FinnHems Oy:s läkarhelikopterverksamhet borde regleras i lag
Fördröjningar i ansökan om pass och identitetskort kan äventyra förverkligandet av de grundläggande rättigheterna
Barnens rätt till småbarnspedagogik ska tryggas på ett jämlikt sätt
Jari Råman ny kanslichef i justitieombudsmannens kansli
Vård i eget rum genomförd på lagstridigt sätt i vårdhem för äldre
Minderåriga i fängelset och deras möjligheter till skolgång och studier
Människorättscentret och den nationella människorättsinstitutionen fyller 10 år – arbetet för mänskliga rättigheter och rättsstaten är nu allt viktigare
Kanslichef Matti Marttunen har dött
Rekordmånga klagomål igen till justitieombudsmannen
Det tog för lång tid att få tid till barnatillsyningsmannen - Biträdande justitieombudsmannen gav anmärkning och framförde förslag om gottgörelse
BJO Sakslin: missförhållanden i behandlingen av smärtpatienter