Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Arbets- och näringsbyrån förmådde inte handlägga ärenden gällande arbetslöshetsförmån inom utsatt tid 
Justitieombudsmannen har granskat den privata säkerhetsbranschen och tillsynen över den
Beviljandet av utkomststöd ska grunda sig på klientens faktiska disponibla inkomster 
Jari Råman utnämnd till ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2022 åt riksdagens vice talman
Mikko Sarja ny biträdande justitieombudsman
Överraskningsinspektioner avslöjade brister i arrangemangen vid förhands- och anstaltsröstningsställen 
Uppenbara brister i ordningsvaktsverksamheten på fartyg samt i tillsynen av och lagstiftningen för verksamheten
Patienter med schizofreni erbjuds inte den socialservice som de har rätt till enligt lag
Allvarliga missförhållanden i vården av äldre i livets slutskede och efter operationer
Eleven har rätt att få specialundervisning oberoende av undervisningsplats eller undervisningsgrupp
Mycket påverkar förundersökningarnas längd vid polisen men förbättringsmetoderna är få
Juridiska problem i polisens verksamhet med overallkamera 
Fördelningen av uppgifter mellan de högsta laglighetsövervakarna ändras 
Justitieombudsmannen har gett en anmärkning till Polisstyrelsen 
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2021 åt riksdagens talman
FinnHems Oy:s läkarhelikopterverksamhet borde regleras i lag
Fördröjningar i ansökan om pass och identitetskort kan äventyra förverkligandet av de grundläggande rättigheterna
Barnens rätt till småbarnspedagogik ska tryggas på ett jämlikt sätt
Jari Råman ny kanslichef i justitieombudsmannens kansli