TRE TJÄNSTER SOM ÄLDRE JUSTITIEOMBUDSMANNASEKRETERARE
(Valtiolle.fi ID: 21-9-2020)

Arbetsgivare
Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten i myndigheternas verksamhet och ser till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna uppfylls. Justitieombudsmannen företar undersökningar med anledning av insända klagomål och på eget initiativ samt gör inspektioner i ämbetsverk och inrättningar samt platser där personer som berövats sin frihet förvaras. Justitieombudsmannens uppgifter framgår av grundlagen och lagen om riksdagens justitieombudsman.

Arbetsuppgiftens varaktighet: Tillsvidareanställning
Inleds: 1.5.2020 eller enligt överenskommelse.
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 3
Ansök senast: 9.3.2020 kl 16:00
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
Läge: Riksdagens justitieombudsmans kansli, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Beskrivning av tjänsten/uppgiften

Vid riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras tre tjänster som äldre justitieombudsmannasekreterare. Tjänsterna tillsätts fr.o.m. 1.5.2020 eller enligt överenskommelse.

Äldre justitieombudsmannasekreteraren ska föredra och bereda ärenden som ska avgöras av justitieombudsmannen, såsom laglighetsövervakningsärenden och yttranden, delta i inspektioner samt utföra övriga uppgifter som eventuellt tilldelas honom eller henne. I uppdraget ingår också att följa rättsutvecklingen, lagstiftningen inom ansvarsområdet, rätts- och förvaltningspraxis, utvecklingen i fråga om grundläggande och mänskliga rättigheter samt den allmänna debatten.

De uppgifter som hör till tjänsten består av att övervaka och främja äldres rättigheter. Till uppgifterna hör dessutom att delta i inspektioner inom ansvarsområdet.

Föreskrivna behörighetskrav

Behörighetsvillkor för tjänsten är juris kandidatexamen (numera juris magisterexamen) eller annan lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av offentlig förvaltning eller domaruppgifter, utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i det andra språket.

Vi förväntar oss av dig som söker

För att kunna sköta tjänsten framgångsrikt bör sökandena ha gedigen kunskap om ansvarsområdet, dess lagstiftning och myndighetspraxis, god kunskap om rättspraxis och de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt långvarig och mångsidig arbetserfarenhet inom ansvarsområdet (riktgivande arbetserfarenhetskrav enligt lönesystemet är över 8 år). Kännedom om laglighetsövervakning och inspektionsverksamhet räknas som merit.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs i praktiken utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi förväntar oss också att sökanden har goda kommunikationsfärdigheter.

Löneuppgifter

Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Uppgiften placeras i kravnivå 11 (uppgiftsbaserad lönedel 4 532,33 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

Övriga uppgifter om arbetsuppgiften

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen www.supo.fi/sakerhetsutredningarna.

Prövotid: Tjänsten kan försättas med en 6 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: En viss mängd inspektionsresor och andra resor ingår i tjänsten.

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 9.3.2020 kl. 16.00. Ansökan ska riktas till riksdagens justitieombudsman senast ovan nämnda tidpunkt och den kan också skickas till riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (ombudsman@riksdagen.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.

Tilläggsuppgifter om arbetet:
Kanslichef Päivi Romanov, tfn 09 432 3333

- - -

EN TJÄNST SOM ÄRENDEHANTERINGSSEKRETERARE
(Valtiolle.fi ID: 21-10-2019)


Arbetsgivare
Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten i myndigheternas verksamhet och ser till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna uppfylls. Justitieombudsmannen företar undersökningar med anledning av insända klagomål och på eget initiativ samt gör inspektioner i ämbetsverk och inrättningar samt platser där personer som berövats sin frihet förvaras. Justitieombudsmannens uppgifter framgår av grundlagen och lagen om riksdagens justitieombudsman.

Grundläggande uppgifter

Arbetsuppgiftens varaktighet: Tillsvidareanställning
Inleds: 1.5.2020. Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.5.2020 eller enligt överenskommelse.
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Ansök senast: 3.3.2020 kl 16:00
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket
Läge: Riksdagens justitieombudsmans kansli, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Beskrivning av tjänsten/uppgiften

Vid Riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras en tjänst som ärendehanteringssekreterare.

Ärendehanteringssekreteraren ingår i ärendehanteringsteamet vid justitieombudsmannens kansli och ska huvudsakligen arbeta i registratorskontoret. Kansliet har ett elektroniskt ärendehanteringssystem. Arbetet består av mångsidiga uppgifter i anslutning till ärendehantering, t.ex. registrering och hantering av inkommande och utgående post samt statistikföring, krävande informationstjänstgöring och kundbetjäning. Ärendehanteringssekreteraren ska även utbilda, handleda och ge råd till ärendehanteringssystemets användare samt utföra övriga uppgifter som ansluter sig till användning och underhåll av systemet.

Föreskrivna behörighetskrav

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högskolexamen eller annan sådan utbildning och erfarenhet som uppgifterna förutsätter.

Av sökanden förväntar vi oss

De bästa förutsättningarna för att framgångsrikt kunna sköta tjänsten har den som har mångsidig och aktuell arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter inom registrering och kundbetjäning inom offentlig förvaltning, där erfarenhet av att använda ett modernt ärendehanteringssystem ingår. Sökanden bör ha insikter i ärendehanteringssystemens logik och deras tekniska miljö. I tjänsten behövs också erfarenhet av att handlägga begäranden om uppgifter enligt offentlighetslagen och sådan insikt om lagens grundläggande principer som handläggningen förutsätter.

Lönesystemets riktgivande arbetserfarenhetskrav för uppgiften är 3 - 5 år.

Vi förväntar oss också att sökanden har god kännedom om IT, god kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i team och klara av krävande kundbetjäningsuppgifter samt god stresstålighet. I fråga om språkkunskaper förväntar vi oss goda kunskaper i finska och sådan kunskap i svenska som tjänsten förutsätter. Övriga språkkunskaper räknas som merit.

Löneuppgifter

Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Tjänsten placeras i kravnivå 7 (uppgiftsbaserad lönedel är 2 491,42 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

Övriga uppgifter om arbetsuppgiften

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen www.supo.fi/sakerhetsutredningarna.

Prövotid: Tjänsten kan tillsättas med en prövotid om högst 6 månader.

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 3.3.2020 kl. 16.00. Ansökan ska riktas till riksdagens justitieombudsman senast ovan nämnda tidpunkt och den kan också tillställas riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (ombudsman@riksdagen.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.

Tilläggsuppgifter om arbetet:
Kanslichef Päivi Romanov, tfn 09 432 3333