TVÅ TJÄNSTEFÖRHÅLLANDEN FÖR VISS TID SOM ÄLDRE JUSTITIEOMUBDSMANNASEKRETERARE
(Valtiolle.fi ID: 21-21-2019)

 

Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten i myndigheternas verksamhet och ser till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna förverkligas. Justitieombudsmannen företar undersökningar med anledning av insända klagomål och på eget initiativ samt gör inspektioner i ämbetsverk och inrättningar samt platser där personer som berövats sin frihet förvaras. Justitieombudsmannens uppgifter framgår av grundlagen och lagen om riksdagens justitieombudsman.
 

Arbetsuppgiftens varaktighet: Visstidsanställning
Beskrivning av tidsbegränsning: Arbetets art (lagen om riksdagens tjänstemän 8 § 1 mom)
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 2
Ansökningstiden går ut: 1.4.2019 kl. 16:00
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
Arbetsplatsinformation: Riksdagens justitieombudsmans kansli, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen
 

Beskrivning av tjänsten/uppgiften: Vid riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras två tjänsteförhållanden som äldre justitieombudsmannasekreterare. Tjänsteförhållandena tillsätts fr.o.m. 1.5.2019 eller enligt överenskommelse, så snart som möjligt. Tjänsteförhållandena är tidsbegränsade och upphör 31.12.2019.

Äldre justitieombudsmannasekreteraren ska för justitieombudsmannen föredra och bereda inom laglighetstillsynen av äldre personers rättigheter klagomålsärenden, egna initiativärenden, samt delta i och utföra inspektioner bl.a. vid boendeenheter och institutioner för äldre. Uppdraget kommer särskilt att omfatta sådan verksamhet som sker på JO:s eget initiativ. I tjänsteförhållanden ingår också att följa med lagstiftning, rättspraxis och beslutspraxis, de grundläggande och mänskliga rättigheterna och den allmänna debatten inom uppgiftsområdet.
 

Föreskrivna behörighetskrav: Behörighetsvillkor för tjänsten är juris kandidatexamen (numera juris magisterexamen) eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt sådan erfarenhet av offentlig förvaltning eller domaruppgifter som uppdraget förutsätter. Kraven på språkfärdigheter är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra språket.
 

Av sökanden förväntar vi oss: För att sköta uppgifter framgångsrikt förutsätts gedigen kunskap om lagstiftningen om äldre personers rättigheter och gedigen kunskap om aktörerna inom uppgiftsområdet samt god kunskap om laglighetsövervakning och de grundläggande och mänskliga rättigheterna, internationella fördrag och rätts-/förvaltningspraxis. För uppdraget krävs även god kunskap om den lagstiftning som gäller myndigheter, offentliga samfund och övriga som sköter offentliga uppdrag (särskilt förvaltningsverksamhet, offentlighet, dataskydd) samt rätts-/förvaltningspraxis. Den som har praktisk erfarenhet av att arbeta med äldre personers rättigheter har goda förutsättningar att sköta uppgifter framgångsrikt. Tidigare arbetserfarenhet av inspektionsverksamhet betraktas som merit. Det riktgivande arbetserfarenhetskravet enligt lönesystemet är minst 8 år.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs i praktiken utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska samt övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi förväntar oss också att sökanden har goda kommunikationsfärdigheter.
 

Löneuppgifter: Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Tjänsteförhållandena placeras i kravnivå 11 (uppgiftsbaserad lönedel antingen 4 532,33 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.
 

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen www.supo.fi/sakerhetsutredningarna/sakerhetsutredning_person.
 

Prövotid: Tjänsteförhållandena kan försättas med en 4 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: En viss mängd inspektionsresor och andra resor ingår i uppgifterna.
 

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 1.4.2019 kl. 16.00. Ansökan ska riktas till riksdagens justitieombudsman senast ovan nämnda tidpunkt och den kan också skickas till riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (ombudsman@riksdagen.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.
 

Tilläggsuppgifter om arbetet:
Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin, tfn 09 432 3330 (veckan 12)
Kanslichef Päivi Romanov, tfn 09 432 3333 (veckan 13)