EN TJÄNST SOM ÄLDRE JUSTITIEOMBUDSMANNASEKRETERARE

(Valtiolle.fi ID: 21-61-2019)

Arbetsgivare
Riksdagens justitieombudsman övervakar och främjar lagligheten i myndigheternas verksamhet och ser till att de grundläggande och mänskliga rättigheterna uppfylls. Justitieombudsmannen företar undersökningar med anledning av insända klagomål och på eget initiativ samt gör inspektioner i ämbetsverk och inrättningar samt platser där personer som berövats sin frihet förvaras. Justitieombudsmannens uppgifter framgår av grundlagen och lagen om riksdagens justitieombudsman.

Arbetsuppgiftens varaktighet: Tillsvidareanställning
Inleds: 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.
Arbetstidsform: Arbetstid vid ämbetsverk
Antal arbetsplatser: 1
Ansök senast: 9.12.2019 kl 16:00
Tjänstens placering: Tjänsten är gemensam för ämbetsverket.
Läge: Riksdagens justitieombudsmans kansli, Arkadiagatan 3, 00102 Riksdagen

Beskrivning av tjänsten/uppgiften

Vid riksdagens justitieombudsmans kansli ledigförklaras en tjänst som äldre justitieombudsmannasekreterare. Tjänsten tillsätts fr.o.m. 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Äldre justitieombudsmannasekreteraren ska föredra och bereda ärenden som ska avgöras av justitieombudsmannen, såsom beslut och yttranden, delta i inspektioner samt utföra övriga uppgifter som eventuellt tilldelas honom eller henne. I uppdraget ingår också att följa rättsutvecklingen, lagstiftningen inom uppgiftsområdet, rätts- och förvaltningspraxis, utvecklingen fråga om grundläggande och mänskliga rättigheter samt den allmänna debatten.

Till uppgiftsområdet för tjänsten hör ärenden inom socialvårdsområdet. Till uppgifterna hör dessutom att planera, förbereda och utföra inspektioner inom socialvårdsområdet, biträda vid inspektioner samt utföra därtill anslutet efterarbete.

Föreskrivna behörighetskrav

Behörighetsvillkor för tjänsten är juris kandidatexamen (numera juris magisterexamen) eller annan lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av offentlig förvaltning eller domaruppgifter, utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i det andra språket.

Vi förväntar oss av dig som söker

För att kunna sköta tjänsten framgångsrikt bör sökanden ha grundlig kännedom om lagstiftning, myndigheter och rättspraxis inom ansvarsområdet, grundliga kunskaper om de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt långvarig och mångsidig arbetserfarenhet inom ansvarsområdet (riktgivande arbetserfarenhetskrav enligt lönesystemet är över 8 år). Erfarenhet av laglighetsövervakning och inspektionsverksamhet räknas som merit.

För att kunna sköta uppgifterna framgångsrikt krävs i praktiken utmärkta kunskaper i finska. Goda kunskaper i svenska och engelska samt övriga språkkunskaper räknas som merit. Vi förväntar oss också att sökanden har goda kommunikationsfärdigheter.

Löneuppgifter

Lönen bestäms i enlighet med riksdagens lönesystem. Uppgiften placeras i kravnivå 12 (uppgiftsbaserad lönedel 5 133,88 euro/mån). Som en individuell lönedel betalas dessutom högst 50 % av den uppgiftsbaserade lönen.

Övriga uppgifter om arbetsuppgiften

Säkerhetsutredning: Före tillsättningen kan en personsäkerhetsutredning med samtycke av den sökande göras (säkerhetsutredningslag 726/2014). Närmare information om säkerhetsutredningsförfarandet och om den undersöktes rättigheter finns på adressen www.supo.fi/sakerhetsutredningarna.

Prövotid: Tjänsten kan försättas med en 6 månaders prövotid.

Uppgifter om arbetsresor: En viss mängd inspektionsresor och andra resor ingår i tjänsten.

Ansökningarna lämnas i första hand in på statens elektroniska rekryteringssystem www.valtiolle.fi senast den 9.12.2019 kl. 16.00. Ansökan ska riktas till riksdagens justitieombudsman senast ovan nämnda tidpunkt och den kan också skickas till riksdagens justitieombudsmans kansli, registratorskontoret (ombudsman@riksdagen.fi eller Arkadiagatan 3, 00102 RIKSDAGEN). Till ansökan ska bifogas matrikelutdrag, meritförteckning eller annan motsvarande redogörelse för sökandens meriter. Bilagorna kan också sändas till justitieombudsmannens kanslis registratorskontor per e-post eller post. På både ansökan och kuvertet bör ID-numret anges. Ansökningarna returneras inte.

Tilläggsuppgifter om arbetet:
Kanslichef Päivi Romanov, tfn 09 432 3333