Justitieombudsmannen och justitiekanslern

Finlands två högsta laglighetsövervakare är justitiekanslern i statsrådet (JK) och riksdagens justitieombudsman (JO).

JK och JO har i stort sett likadana uppgifter och befogenheter. Båda övervakar att myndigheter och tjänstemän följer lag i sin verksamhet. Dessutom övervakar justitiekanslern advokaternas verksamhet.

Klagomål kan i princip riktas antingen till JK eller till JO. Det finns emellertid vissa skillnader i deras uppgifter.

Små skillnader i uppgifterna

JK övervakar inte försvarsmakten, gränsbevakningsväsendet och den fredsbevarande personalen. JK är inte heller skyldig att övervaka fängelserna och andra slutna inrättningarna och olika former av frihetsberövanden.

I alla dessa fall undersöks klagomålen av justitieombudsmannen. Sådana klagomål överför JK till JO.

JK och JO kan också annars överföra klagomål sinsemellan för att påskynda behandlingen eller när det är motiverat av andra skäl. Klaganden underrättas alltid om överföringar mellan JK och JO.

JK och JO undersöker inte samtidigt ett och samma ärende. Om ett klagomål sänds till båda två undersöks det vanligen av den som först fått klagomålet.

Som laglighetsövervakare är JK och JO självständiga, oavhängiga och jämnställda. De övervakar inte varandra.

I JK:s uppgifter ingår att undersöka klagomål och att övervaka lagligheten i regeringens åtgärder. Därför är JK närvarande vid regeringens sammanträden och förhandsgranskar handlingarna. JO har samma rättigheter men inga skyldigheter i detta avseende.


Lagen om riksdagens justitieombudsman
Lagen om justitiekanslern i statsrådet
Lagen om fördelningen av åligganden mellan jusitiekanslern i statsrådet och riksdagens JO