Framställningar 2012

20.12.2012, Dnr 3709/2010 (på finska)
 
19.12.2012, Dnr 1319/2011 (på finska)
 
26.11.2012, Dnr 4012/2012 (på finska)
 
26.11.2012, Dnr 3109/2012 (på finska)
 
 
22.10.2012
JO Jääskeläinen anser det vara otillfredsställande att rätten till krävande munhälsovård inom den offentliga hälso- och sjukvården inte i alla delar av Finland tillgodoses på ett jämlikt sätt.
Han meddelar för kännedom social- och hälsovårdsministeriet sin uppfattning och ber Valvira styra verksamheten och övervaka att dessa tjänster ordnas så som lagen förutsätter. Ministeriet och verket ombes senast 30.4.2013 meddela vilka åtgärder de vidtagit.
 
Oövervakade besök i statens mentalsjukhus
12.10.2012, Dnr 903/2011 (på finska)
 
Övervakat besök inställdes (referat)
11.10.2012, Dnr 302/2011 (på finska)
 
Kvittning av punktskattefordran mot skatteåterbäring
11.10.2012, Dnr 941/2010 och 4167/2010 (på finska)
 
 
 
 
 
JO ger anmärkning och framställer gottgörelse
Ylöjärvi stadsstyrelse publicerade sekretessbelagda uppgifter på sina webbsidor
JO Petri Jääskeläinen ger Ylöjärvi stadsstyrelse en anmärkning för att den på sina webbsidor publicerat en föredragningslista varav framgick namnet på en person och den hälsovårdsservice som denne fått. Därefter kunde uppgifterna läsas i en dagstidning. Enligt offentlighetslagen är uppgifter om en persons hälsotillstånd sekretessbelagda.
Jääskeläinen ber stadsstyrelsen överväga möjligheten att gottgöra personen i fråga för integritetskränkningen.
11.5.2012, dnr 4420/4/10 (på finska). Närmare information ger referendarierådet Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn (09) 4321.
 
Framställning om justering av bestämmelserna om kontroll av fångars post
9.3.2012, Dnr 437/2010 och 2659/2010 (på finska)
16.2.2012, Dnr 3283/2010 (beslutet i sin helhet på svenska, ett kort referat på finska)

Tingsrätternas joursystem motsvarar inte alltid polisens behov
- BJO Pajuoja föreslår ändring av förordning
Många brådskande ärenden som polisen inte själv kan avgöra hör enligt förordningen inte till tingsrätternas joursystem.
Förordningen borde ändras så att alla tvångsmedel enligt tvångsmedelslagens 5 a kap., informationshämtning enligt polislagens 3 kap. och motsvarande åtgärder enligt tullagen, på vardagar kan behandlas också utanför tingsrättskansliernas öppettider.
27.1.2012, Dnr 127/2/11, närmare information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn (09) 4321.
 
Att informera om en utredning av dödsorsak
19.1.2012, Dnr 649/2010 (ett kort referat på finska, beslutet i sin helhet på svenska)

En fånges rätt att inneha egendom
11.1.2012, Dnr 3412/2009 (på finska)

Hur brott mot permissionsvillkoren påverkar strafftiden
9.1.2012, Dnr 3350/2009 (på finska)