Framställningar 2011

20.12.2011
Vem ska förvara privatläkares patientjournaler efter att verksamheten upphört?
Många privatpraktiserande läkare för fortfarande sina journaler på papper.
Det finns inga bestämmelser om hur journalerna ska förvaras efter att läkarens verksamhet upphört. Tidigare reglerades frågan i folkhälsolagen, men bestämmelsen har upphävts. Biträdande JO Jussi Pajuoja har i en framställning till social- och hälsovårdsministeriet bett ministeriet se till att någon genom lag förpliktas att ta emot journaler av privatläkare som upphört med sin verksamhet.
Förvaringen av elektroniska journaler inom den privata hälso- och sjukvården regleras av klientdatalagen. Folkpensionsanstalten kommer från och med år 2015 att ordna långtidsförvaringen av journalerna. Detta gäller dock endast sådana serviceproducenter som har elektroniska patientdatasystem.
Närmare information: referendarieråd Jorma Kuopus, tfn (09) 4321, dnr 3647/2010 (på finska)
 
17.11.2011
En patient fick inte medicinsk rehabilitering
Dnr 1725/4/10 (på finska)
 
14.11.2011
En allmän intressebevakares kontakt med borgenär och skyldighet att göra en flyttningsanmälan för sin huvudman
Dnr 687/4/10 (på finska)
 
14.11.2011
Motiveringar av beslut om psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja
Dnr 1000/4/10 (på finska och svenska)
 
9.11.2011
Felaktigheter vid kvarhållande av postförsändelser till fångar
Dnr 3136/4/09, 3220/4/09, 3315/4/09 och 907/4/10 (på finska)
 
9.11.2011
Läsning av fångars korrespondens
Dnr 3447/4/09 (på finska)
 
3.10.2011
Myndigheter bör uppträda under sitt rätta namn
Dnr 2745/4/10, 2995/4/10, 3581/4/10 och 3706/4/10 (på finska)
 
20.9.2011
Dröjsmål med domstolskontroll av frihetsberövande i ett mentalvårdsärende
Dnr 1901/4/10 (på finska)
 
15.9.2011
Lagligheten av husrannsakan och beslag kan hänskjutas till tingsrätten för prövning
Dnr 3229/2/11 (på finska)
 
24.8.2011
Beslut med anledning av klagomål över videoövervakning av besök
Dnr 4107/4/09 (på finska)
 
30.6.2011
Vårdnadshavares tillstånd till vaccinering mot svininfluensa
Dnr 4640/4/09 (på finska)
 
30.6.2011
En skattebyrå rättade inte sitt eget fel
Dnr 424/4/10 (på finska)
 
27.6.2011
Framställning: Precisering av den rättsliga ställningen för en person vars sinnestillstånd undersöks
Dnr 2011/2/11 (på finska)
 
16.6.2011
En allmän intressebevakares förpliktelser efter huvudmannens död
Dnr 3036/4/09 (på finska)
 
25.1.2011
Förslag till precisering av bestämmelserna om intressebevakares tystnadsplikt
Dnr
1903/4/09 (på finska)

14.1.2011
En proposition med förslag till utveckling av rättegångsbalkens bestämmelse om tidpunkten för hovrättens avgörande
Dnr
4361/2/10 (på finska)