Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Kommunernas brokiga praxis äventyrar den avgiftsfria grundläggande utbildningen

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen konstaterade i tre avgöranden av klagomål att den grundläggande utbildningens avgiftsfria karaktär är entydig. Var och en har lika rätt att delta i undervisning utan tilläggsavgifter. 

Till justitieombudsmannen inkom 2018 flera klagomål där man kritiserade skolors avgiftsbelagda verksamhet. Ärende 1120/2018 handlade om skolans motionsdag, vars innehåll fastställdes beroende på om familjerna valt det avgiftsbelagda eller avgiftsfria alternativet. I ärendena 2882/2018 och 5984/2018 framkom att familjerna hade ombetts betala för kostnader inom ramen för valfri gymnastik eller för en utfärd som skolan ordnade.

BJO konstaterade att utbildningsanordnaren bör anvisa tillräckliga resurser för att ordna undervisning även utanför skolan. Om elevernas vårdnadshavare frivilligt är med och samlar in medel, bör dessa användas till förmån för alla elever.

BJO konstaterade också att det faktum att utfärder och motionsdagar ordnas så att det erbjuds både ett avgiftsbelagt och ett avgiftsfritt alternativ delar in eleverna i två grupper: de som har möjlighet att betala för att delta och de som inte har det. Kommunen är i egenskap av utbildningsanordnare skyldig att undvika praxis som de facto kan öka ojämlikheten mellan barnen. 

Biträdande justitieombudsman Pölönens beslut  1120/20182882/2018 och 5984/2018  har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi

Mer information om ärendet ger äldre justitieombudsmannasekreterare Piatta Skottman-Kivelä, tfn 09 432 3347.