Avgöranden och pressmeddelanden

Senaste pressmeddelanden Senaste pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Tillbaka

JO anser att väktarnas roll på mentalsjukhusen bör utredas

"Jag anser det mycket problematiskt att det på mentalsjukhusen uppstår situationer i anslutning till vården där det kan vara motiverat med tvångsåtgärder som personalen inte kan utföra utan risk för sin säkerhet, samtidigt som väktarna saknar befogenhet att utföra dem", säger justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen.

JO har gjort en framställning till social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet om att de privatanställda väktarnas uppgifter och befogenheter på mentalsjukhusen utreds och regleras på ett ändamålsenligt sätt. I detta sammanhang bör också väktarnas behov av tilläggsutbildning utredas, anser JO.

JO gjorde en utredning om användningen av privata vaktbolag vid statens mentalsjukhus med anledning en inspektion vid Niuvanniemi sjukhus. JO konstaterar att enligt grundlagen får ingrepp i den personliga integriteten endast ske med stöd av lag och rättigheterna för den som har berövats sin frihet ska tryggas genom lag. Lagstiftning som gäller de grundläggande rättigheterna bör vara exakt utformad.

De befogenheter som i lagen om privata säkerhetstjänster får användas av väktare (att avlägsna en person från bevakningsområdet, att gripa den som begått brott och kroppsvisitera den gripne) är sällan tillämpliga i slutna inrättningar. I stället grundar sig väktarnas verksamhet där på de befogenheter som får användas av envar, främst nödvärn. Dessa befogenheter är mycket allmänt utformade och ger upphov till svåra tolkningsproblem i en anstaltsmiljö.

Sjukhusets avtal om väktartjänster innehöll följaktligen uppgifter för vilka väktarnas befogenheter inte förefaller att räcka till eller där detta åtminstone är tveksamt. Med detta avses uppgifterna att bistå personalen vid vårdinsatser och användningen av handfängsel vid patienttransporter.

Enligt JO förutsätter patienternas, personalens och väktarnas trygghet och rättssäkerhet att dessa situationer utreds och regleras på ett ändamålsenligt sätt.

Dessutom ansåg JO att sjukhusväktarnas behov av tilläggsutbildning bör utredas. Väktarna utgör en del av den vårdmiljö som patienterna möter. Därför bör uppmärksamhet fästas vid deras kunskaper om psykiska sjukdomar och beredskap att bemöta personer med sådana sjukdomar.

Mer information ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Håkan Stoor, tfn (09) 432 3366