Publicerad
22.7.2022 5:20:00

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har gett Polisstyrelsen en anmärkning för ett delvis lagstridigt och delvis felaktigt styrande brev om polisens handräckning enligt mentalvårdslagen. JO anser att det styrande brevet allvarligt har kunnat äventyra hälsan och säkerheten samt andra grundläggande fri- och rättigheter för personer som varit i behov av vård enligt mentalvårdslagen och även för utomstående personer. Han anser att Polisstyrelsens förfarande är allvarligt klandervärt.

Enligt mentalvårdslagen är polisen på begäran av en läkare i tjänsteförhållande under vissa förutsättningar skyldig att ge handräckning för att en person ska kunna föras till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården för bedömning av behovet av vård oberoende av patientens vilja.

Enligt Polisstyrelsens styrande brev beror innehållet i polisens handräckning på om en observationsremiss har skrivits om personen eller inte. Om en observationsremiss har skrivits om en person, kan polisen använda sina befogenheter enligt polislagen för att transportera personen till en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården mot personens vilja. Om en observationsremiss däremot inte har upprättats kan polisen enligt brevet inte ingripa i en persons frihet eller vidta någon annan åtgärd som begränsar personens handlingsfrihet, utan transporten grundar sig på personens frivillighet och samtycke.

Denna grundläggande utgångspunkt i Polisstyrelsens styrande brev är enligt JO felaktig och lagstridig. Den åtskillnad som framförs i brevet kan inte göras enligt gällande lagstiftning. I mentalvårdslagen finns uttryckligen situationer som jämställs med polisens handräckning där en observationsremiss har upprättats eller där handräckning begärs för upprättande av en observationsremiss. I båda situationerna är polisen skyldig att ge handräckning på samma sätt.

Enligt det styrande brevet innehåller mentalvårdslagen inga särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvårdsmyndighetens befogenheter, med vilka en person utan observationsremiss kan förpliktas att oberoende av sin vilja bege sig till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård.  Om hälso- och sjukvårdsmyndigheten inte själv kan "tvinga" en person att söka vård, kan enligt brevet inte heller den som ger handräckning göra det.

JO anser att brevet även till denna del är felaktigt. En läkare i tjänsteförhållande till en hälsovårdscentral eller ett sjukvårdsdistrikt har rätt att besluta att en person ska transporteras till verksamhetsenheten för upprättande av en observationsremiss. Detta förutsätter inte att läkaren själv har föreskrivits rätt att "tvinga", dvs. använda maktmedel för att leverera patienten till hälsovårdscentralen. Den prehospitala akutsjukvårdspersonalen har inte heller rätt att använda maktmedel. Däremot har läkaren enligt mentalvårdslagen rätt att begära handräckning av polisen, som i sin tur har befogenhet att använda de maktmedel som föreskrivs i polislagen bland annat för att bryta sådant motstånd som syftar till att förhindra att personen transporteras till verksamhetsenheten.

Beslut om vård oberoende av patientens vilja enligt mentalvårdslagen sker i en process i flera faser, där den första fasen är upprättande av observationsremiss. Läkaren kan inte skriva en observationsremiss förrän han eller hon personligen har undersökt patienten. När polisen enligt Polisstyrelsens styrande brev inte ger handräckning när en person mot sin vilja skickas till en hälsocentral för upprättande av en observationsremiss kan processen för förordnande av vård oberoende av patientens vilja i praktiken inte inledas. Detta kan allvarligt äventyra både hälsan och säkerheten för personer som är i behov av vård enligt mentalvårdslagen och utomstående personer samt andra grundläggande fri- och rättigheter.

JO anser att Polisstyrelsens styrande brev och den situation som orsakas av den överraskande ändringen i tolkningen av mentalvårdslagen i brevet är mycket oroväckande och allvarlig. JO har fått flera klagomål i ärendet och blivit kontaktad av oroliga närstående till personer i behov av vård. 

JO har skickat sitt beslut till Polisstyrelsen och bett den delge alla polisenheter sitt avgörande. JO har också bett Polisstyrelsen att skyndsamt bedöma innehållet i sitt styrande brev och senast den 30.9.2022 meddela vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av sitt beslut.

JO har också skickat sitt beslut för kännedom till inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande 55/2022 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi

Mer information ger referendarieråd Kaija Tanttinen-Laakkonen, tfn 09 432 3377.