Publicerad
18.10.2022 8:55:00

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har gett ett beslut om polisens verksamhet med overallkamera, där polisuppgifter filmas med en anordning som är fäst vid polisens utrustning och som spelar in bilder och ljud.

JO anser att förfarandet enligt Polisstyrelsens anvisning är problematiskt. Enligt Polisstyrelsens anvisning bedömer en polis som använt en overallkameraapparat själv om de inhämtade uppgifterna är nödvändiga och raderar eller sparar uppgifterna enligt sin bedömning. I förfarandet enligt Polisstyrelsens anvisning, har den polis som använt kameran, i princip möjlighet att avlägsna sådana delar av upptagningen som kunde vara betungande när det gäller att bedöma hur klandervärd hens eget förfarande varit.

JO anser att en behörig polis inte själv kan besluta om radering eller införande av uppgifter i polisens personregister, åtminstone inte i sådana fall där det har framförts ett påstående om polisens osakliga förfarande eller där det har gjorts ett klagomål eller en brottsanmälan. För att säkerställa detta bör den ursprungliga upptagningen förvaras som sådan under en kort tid.

JO anser också att Polisstyrelsens tolkning av den ursprungliga overallkameraupptagningens rättsliga karaktär som en s.k. "icke-handling”, till vilken offentlighetslagen inte skulle tillämpas, är problematisk. Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden och huvudregeln om upptagningsoffentlighet som följer grundlagen talar för att overallkameraupptagningen ska vara en myndighetshandling och att behandlingen av upptagningen i enlighet med detta ska bedömas med lagstadgade förpliktelser.

Frågan om den rättsliga karaktären hos en upptagning med overallkamera avgörs i sista hand av förvaltningsdomstolen. Även därför bör den ursprungliga upptagningen med overallkamera förvaras under en fastställd minimitid för att det ska vara möjligt att behandla begäran om information. 

Det kan vara skäl att föreskriva närmare om rättsliga frågor i ärendet i lag.

JO delgav Polisstyrelsen sin uppfattning om overallkameraupptagningens rättsliga karaktär, förvaring och behandling. JO ber Polisstyrelsen meddela senast 30.4.2023 vilka åtgärder beslutet eventuellt har föranlett.

JO skickade sitt beslut för kännedom även till justitieministeriet för bedömning av om det finns behov av lagstiftningsåtgärder i ärendet.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut 2017/2021 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarierådet Mikko Eteläpää, tfn 09 432 3359.