Publicerad
27.10.2022 8:52:00


Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen har idag gett ett beslut om ett klagomål från Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, där man begärde att Utbildningsstyrelsens föreskrifter och anvisningar om särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen undersöks. BJO anser att Utbildningsstyrelsens anvisningar inte till alla delar är korrekta. 

BJO betonade att oberoende av undervisningsplats eller undervisningsgrupp har eleven enligt lagen om grundläggande utbildning rätt att få specialundervisning som hör till det särskilda stödet i de läroämnen där behovet av specialundervisning har konstaterats. Specialundervisning som hör till det särskilda stödet ges av en speciallärare som uppfyller de föreskrivna behörighetsvillkoren. 

Stödet för inlärning och arrangemangen av specialundervisningen i anslutning till det har en central roll i tillgodoseendet av barnens kulturella rättigheter och utbildningsmässiga jämlikhet. Stödet för lärandet tryggar för sin del att alla barns rätt till grundläggande utbildning förverkligas. Genom reglering av stödet för lärandet verkställs också förpliktelserna i FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I sitt avgörande konstaterade BJO oklarheter i tillämpningen av bestämmelserna och föreskrifterna om lärarnas behörighet och elevens stöd. I sitt avgörande tog BJO också upp frågan om förutsättningarna för individualisering av lärokursen i ett läroämne och dess förhållande till särskilt stöd.

BJO föreslår att undervisnings- och kulturministeriet bedömer om bestämmelserna om stöd för lärandet och skolgången samt behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet borde förtydligas. Dessutom föreslår BJO att Utbildningsstyrelsen preciserar grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. 
BJO ber undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen meddela senast den 28 februari 2023 om vilka åtgärder man vidtagit i frågan. 

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut 3927/2021 har publicerats (på finska) i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.f

Mer information ger äldre justitieombudsmannasekreterare Piatta Skottman-Kivelä, tfn 09 432 3347.