Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.
Justitieombudsmannen har gett en anmärkning till Polisstyrelsen 
Justitieombudsmannen överlämnade sin berättelse för år 2021 åt riksdagens talman
FinnHems Oy:s läkarhelikopterverksamhet borde regleras i lag
Fördröjningar i ansökan om pass och identitetskort kan äventyra förverkligandet av de grundläggande rättigheterna
Barnens rätt till småbarnspedagogik ska tryggas på ett jämlikt sätt
Jari Råman ny kanslichef i justitieombudsmannens kansli
Vård i eget rum genomförd på lagstridigt sätt i vårdhem för äldre
Minderåriga i fängelset och deras möjligheter till skolgång och studier
Människorättscentret och den nationella människorättsinstitutionen fyller 10 år – arbetet för mänskliga rättigheter och rättsstaten är nu allt viktigare
Kanslichef Matti Marttunen har dött
Rekordmånga klagomål igen till justitieombudsmannen
Det tog för lång tid att få tid till barnatillsyningsmannen - Biträdande justitieombudsmannen gav anmärkning och framförde förslag om gottgörelse
BJO Sakslin: missförhållanden i behandlingen av smärtpatienter
Äldre personer som bor hemma får inte alltid de tjänster de behöver av kommunen
Anhopning av sjukdagpenningsärenden hos Fpa
Petri Jääskeläinen fortsätter som riksdagens justitieombudsman
Verktyg för självutvärdering för aktörer som ordnar specialomsorger för utvecklingsstörda
Långa handläggningstider vid Skatteförvaltningen för begäranden om omprövning som gäller inkomstbeskattning för personkunder
Mikko Sarja fortsätter som ställföreträdare för de biträdande justitieombudsmännen
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata handlade felaktigt när den fastställde förutsättningarna för att ta i bruk tjänsten Suomi.fi-Fullmakter