Klagomål hos JO

Var och en som misstänker att en myndighet eller en tjänsteman har brutit mot lagen eller försummat sina skyldigheter kan vända sig till JO. Klagomålet kan också gälla en misstanke om att de grundläggande och mänskliga rättigheterna inte har tillgodosetts.

Klagomålet kan gälla ett ärende som berör klaganden. Klagomål kan göras också på någon annans vägnar eller tillsammans med andra. Bifoga i så fall en fullmakt. Anonyma klagomål undersöks inte.
 
JO prövar ett klagomål om det ger anledning att misstänka att en myndighet har handlat lagstridigt eller om JO av någon annan anledning anser det vara befogat.
 
JO:s undersökning av klagomålet är avgiftsfri. Målsättningen är att inkomna klagomål undersöks och avgörs inom en tidsperiod på ett år. Om klagomålet inte leder till en faktisk undersökning, så får man vanligtvis svar inom tre månader.
 
I allmänhet undersöker JO inte klagomål i ärenden som är äldre än två år.