Justitieombudsman övervakar lagligheten

Finlands riksdags justitieombudsman (JO) övervakar lagligheten i myndigheternas verksamhet. När andra än myndigheter utför offentliga uppdrag utövar JO också tillsyn över dem.

Det finns en justitieombudsman och två biträdande justitieombudsmän (BJO). De biträdande justitieombudsmännen arbetar självständigt och med samma befogenheter som JO.

Nuvarande justitieombudsman är juris doktor, vicehäradshövding Petri Jääskeläinen. Biträdande justitieombudsmän är juris licentiat Maija Sakslin 
och juris doktor Pasi Pölönen.

JO och BJO väljs av riksdagen för fyra år i taget. De är opolitiska och arbetar oberoende av riksdagen.

JO rapporterar årligen om sin verksamhet till riksdagen genom sin årsberättelse. Vid behov utger JO också särskilda berättelser.


Verksamhetsberättelser