För att hedra JO-institutionens 90-åriga verksamhet offentliggjorde ombudsmannen en jubileumsbok 11.2.2010.

Boken är en samling essäer som handlar om JO:s laglighetskontroll. Essäerna är skrivna av justitieombudsmannen, de biträdande justitieombudsmännen och föredragande vid JO-kansliet.

kirja

Jubileumsboken publicerades på finska, svenska och engelska.

BOKENS ARTIKLAR SOM .PDF-FILER

Pärmen, förord och innehåll, s. 1 - 6

Riitta-Leena Paunio,
Mål och utmaningar - justitieombudsmannens laglighetskontroll 90 år,
s. 7 - 16

ALLMÄNNA FRÅGOR SOM RÖR LAGLIGHETSKONTROLLEN

Mikko Sarja,
Hör det hit eller inte? - Observationer om justitieombudsmannens befogenheter,
s. 18 - 46

Pasi Pölönen,
De grundläggande och mänskliga rättigheterna - en uppgift för justitieombudsmannen,
s. 47 - 60

Håkan Stoor,
Kritik från JO - straff eller styrning?,
s. 61 - 72

Ulla-Maija Lindström,
Gottgörelse av kränkningar av de grundläggande - exempel på beslutpraxis,
s. 73 - 89

Terhi Arjola-Sarja,
Justitieombudsmannen - utvecklare av god förvaltning,
s. 90 - 106

Riitta Länsisyrjä,
Justitieombudsmannen och genomförandet av EU-rätten,
s. 107 - 121

Jari Pirjola,
Det nationella tillsynssystemet för FN:s konvention mot tortyr,
s. 122 - 133

Jukka Lindstedt,
Diskriminering på grund av etniskt ursprung,
s. 134 - 163

Jorma Kuopus,
Mot elektronisk förvaltning,
s. 164 - 176

Pia Wirta och Jaana Romakkaniemi,
Kundservicen vid justitieombudsmannens kansli,
s. 177 - 184

VISSA DELOMRÅDEN INOM LAGLIGHETSKONTROLLEN

Petri Jääskeläinen,
Övervakningen av domstolarna: dess grunder, begränsningar och innehåll,
s. 186 - 199

Juha Haapamäki,
Övervakningen av polisens hemliga inhämtande av information,
s. 200 - 211

Mikko Eteläpää,
Iakttagelser om polisens förvaringslokaler,
s. 212 - 231

Harri Ojala,
Fångars ändringssökande, laglighetsövervakningen och rättsskyddet,
s. 232 - 245

Aila Linnakangas,
Övervakningen av sociala rättigheter - utkomststödet som exempel,
s. 246 - 263

Minna Verronen,
Inspektioner av specialomsorgen av utvecklingsstörda
- användning av tvång en utmaning,
s. 264 - 280

Kaija Tanttinen-Laakkonen,
Laglighetstillsyn i hälso- och sjukvården,
s. 281 - 296

Iisa Suhonen,
Fångvårdens begränsade resurser som en utmaning för hälsovården,
s. 297 - 310

Kirsti Kurki-Suonio,
Justitieombudsman, övervakare av barnets rättigheter,
s. 311 - 324

Jussi Pajuoja,
Övervakning av religionssamfunden,
s. 325 - 342