$layout.getHTMLTitle($locale)

JO övervakar att myndigheterna i sin verksamhet följer lag, huvudsakligen genom att undersöka inkomna klagomål.

Egna initiativ och inspektioner

JO kan få kännedom om olagligheter och missförhållanden också på andra vägar. I sådana fall kan JO undersöka ärenden på eget initiativ.
Vidare inspekterar JO ämbetsverk och inrättningar. JO har en särskild skyldighet att regelbundet inspektera fängelser och andra anstalter, bl.a. psykiatriska sjukhus där människor kan vara intagna mot sin vilja. Andra viktiga inspektionsobjekt är försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets enheter.
JO:s verksamhet går framförallt ut på att främja de grundläggande mänskliga rättigheterna.
Också i inledningsanföranden, diskussionsinlägg och ställningstaganden understryker JO de grundläggande mänskliga rättigheternas betydelse för skötseln av offentliga uppdrag och lagberedningen.

Annan verksamhet

Utöver rådgivningen och kundbetjäningen informerar JO också aktivt om sin verksamhet. Informationen sker bl.a. genom pressmeddelanden om JO:s beslut, via Twitter och Facebook samt med en broschyr om klagomålsförfarandet och med JO:s årsberättelse. Materialet publiceras på JO:s webbsidor.
JO samarbetar kontinuerligt med justitieombudsmännen i andra länder. I Finland upprätthåller JO kontakter med de viktigaste frivilligorganisationerna.