Hur undersöker JO ett klagomål?

Justitieombudsmannen undersöker klagomålet om det finns anledning att misstänka att myndigheten har förfarit lagstridigt, underlåtit att fullgöra sin skyldighet eller om klagande misstänker att de grundläggande fri- och människorättigheterna har blivit kränkta.
Du kan klaga i ärende som berör dig själv, men du kan också klaga för någon annans del eller tillsammans med andra. I så fall ska du bifoga en fullmakt med klagomålet. Anonyma klagomål undersöks inte.

Experter utreder

En expert går utan dröjsmål noggrant igenom klagomålet.
Om klagomålet ger anledning till ex. att misstänka att en myndighet har förfarit lagstridigt eller försummat att fullgöra sina skyldigheter eller om JO anser det vara befogat av andra skäl, inleder JO en undersökning.

Undersökning och utlåtanden

Medan undersökningen pågår hör JO den som klagomålet gäller samt inhämtar utredningar och utlåtanden av myndigheter.
JO kan skaffa fram kompletterande utredningar genom att ge sina inspektörer i uppdrag att utreda frågan ytterligare.
I vissa fall kan JO också be polisen om hjälp med utredningen.

Offentlighet

Som regel är klagomålshandlingar offentliga. Enligt lag är dock uppgifter om till exempel klagandens hälsotillstånd och sociala förmåner sekretessbelagda.
Den som klagomålet riktar sig mot får reda på klagandes namn när myndigheten eller tjänstemannen ges tillfälle att uttala sig.