Hur gör man ett klagomål?

Ett klagomål kan vara en fritt formulerad skrivelse till JO, men man kan också använda den blankett, som finns på denna webbplats.

Klagomålet ska helst skrivas på något av de inhemska språken eller på engelska.

Av klagomålet ska framgå

 • vilken tjänsteman eller myndighet klagomålet riktar sig mot
 • vilka åtgärder eller beslut klaganden anser vara lagstridiga
 • varför klaganden anser att myndigheten eller tjänstemannen har handlat lagstridigt eller felaktigt
 • huruvida ärendet för tillfället behandlas av en domstol eller någon annan myndighet

Kom ihåg namn och adress!

Uppge klagandes:
 • namn
 • adress
 • telefonnummer
gärna e-postadress
 
 • JO undersöker inte anonyma klagomål

Sändning av klagomålet

Klagomålet kan sändas till JO per post, fax, e-post eller genom att använda klagomålsblanketten.

Postadress: Riksdagens justitieombudsman, 00102 Riksdagen

Fax: 09 432 2268

E-post: ombudsman@riksdagen.fi

Skyddad e-post: https://turvaviesti.eduskunta.fi/?lang=sv
Skriv som mottagarens adress: oikeusasiamies@eduskunta.fi

Det går också bra att lämna in klagomålet personligen på JO:s kansli, Arkadiagatan 3, Helsingfors, kl. 9 -16.

Råd om hur man klagar

Klagomålet kan på förhand diskuteras med någon av tjänstemännen vid JO:s kansli. De kan kontaktas via riksdagens växel tfn 09 4321.

Ett personligt besök kräver tidsbeställning.

Kansliets tjänstemän kan inte ta ställning till slutresultatet av ett klagomål. Undersökningen av ett klagomål inleds inte förrän klagomålet kommit in skriftligt till JO:s kansli.


Ett klagomål avgörs av justitieombudsmannen eller någon av de biträdande justitieombudsmännen.

Innan du gör ett klagomål lönar det sig i många fall att direkt kontakta den myndighet som du anser har förfarit på ett lagstridigt sätt. Detta kan vara ett snabbt sätt att lösa problemet.
 

JO övervakar inte:

 • riksdagens lagstiftningsarbete och inte heller riksdagsledamöterna
 • justitiekanslern i statsrådet
 • utländska myndigheter
 • internationella organisationer
 • ideella föreningar
 • banker och andra företag
 • bostadsaktiebolag
 • enskilda yrkesutövare, t.ex. advokater och privatläkare
 • privatpersoner

Vad kan ett klagomål gälla?

Ett klagomål kan gälla lagstridigt förfarande. Exempel på lagstridigt förfarande:

 • överskridande av befogenheter och missbruk av prövningsrätt
 • dröjsmål med handläggningen av ärenden, bristfällig motivering av beslut, vårdslöshet, bristande rådgivning, osakligt uppträdande och annat som strider mot god förvaltning
 • kränkning av grundläggande och mänskliga rättigheter