$layout.getHTMLTitle($locale)

Finlands justitieombudsmannaämbete inrättades genom regeringsformen av den 17 juli 1919. Förebilden var det svenska ämbetet som inrättades 1809.


Den 19 december 1919 valdes vicehäradshövding, assessor Erik Alopaeus till Finlands första JO. Till suppleant valdes vicehäradshövding Risto Ryti, som sedermera blev republikens president.
 
Alopeus började sitt arbete år i början av 1920 och tog emot det första klagomålet 11.2.1920.

Institutionen utvecklas

Till en början var JO:s mandatperiod ett år. År 1933 blev den treårig och 1957 fyraårig.

Den första tjänsten som biträdande JO inrättades 1972 och den andra 1998.

År 1933 förtydligades lagstiftningen om arbetsfördelningen mellan JO och JK så att JK befriades från skyldigheten att behandla klagomål av fångar och andra intagna på slutna inrättningar.

År 1998 fick JO särskilt i uppdrag att följa hur konventionen om barnets rättigheter förverkligas.

Genom ändringar i tvångsmedelslagen 1995 och senare har JO särskilt ålagts att övervaka användningen av teletvångsmedel och täckoperationer.

Jääskeläinen den 18. justitieombudsmannen

Nuvarande JO Petri Jääskeläinen är Finlands 18. justitieombudsman. Biträdande justitiombudsmän är Maija Sakslin och Pasi Pölönen.

JO:s kansli har publicerat festskrifter i samband med sina 75- , 80-, 90- och 95-årsjubileum.
 
När 50 år hade förflutit från JO-institutionens grundande skrev professor Mikael Hidén en förtjänstfull doktorsavhandling om den.
(Eduskunnan oikeusasiamies. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, A-sarja N:o 90. Vammala 1970.)