$layout.getHTMLTitle($locale)

JO beslutar om arbetsfördelningen mellan justitieombudsmannen och de biträdande justitieombudsmännen, efter samråd med de sistnämnda.

Den nuvarande arbetsfördelningen trädde i kraft 1.10.2022: 

JO Petri Jääskeläinen avgör ärenden som gäller:

 • de högsta statsorganen
 • principiellt betydelsefulla frågor
 • militära ärenden, försvarsförvaltning och Gränsbevakningsväsendet
 • åklagarväsendet, även riksåklagarens ämbete
 • intressebevakning
 • språkliga rättigheter
 • utlänningsärenden
 • hemliga metoder för inhämtande av information
 • koordinering och raportering av OPCAT-uppgifter
 • justitieminsteriets administrativa utlåtanden

Biträdande JO Maija Sakslin avgör ärenden som gäller:

 • socialvård
 • region- och lokalförvaltning
 • barnets rättigheter  
 • äldre personers rättigheter
 • personer med funktionsnedsättning
 • hälso- och sjukvård
 • Ålands självstyre
 • miljö
 • jord- och skogsbruk
 • sameärenden
 • trafik och kommunikationer
 • kyrkan

Biträdande JO Pasi Pölönen avgör ärenden, som gäller:

 • domstolarna, justitieförvaltningen och rättshjälp 
 • brottspåföljdsbranschen
 • datasäkerhet, dataförvaltning och telekommunikation
 • ekonomisk verksamhet, utsökning och förfaranden vid betalningsoförmåga
 • utkomststöd
 • småbarnsuppfostran, utbildning, vetenskap och kultur
 • socialförsäkring 
 • arbetsförvaltning
 • utkomstskydd för arbetslösa
 • beskattning
 • Tullen

 

Lagen om riksdagens justitieombudsman, 14 §