Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

YLEs public service-uppdrag äventyrades inte på grund av digital-tv-reformen

Det har dock förekommit problem med digitaltekniken, informationen och rådgivningen

16.6.2009

Biträdande JO Jukka Lindstedt konstaterar, efter att med anledning av 17 klagomål ha undersökt saken, att övergången till digitala sändningar inte äventyrade YLEs public service-uppdrag.

I klagomålen kritiserades bl.a. problem med de digitala sändningarnas sebarhet och textning, förbudet mot centrala digitalboxar i husbolag, brister i rådgivningen och informationen samt den ojämlika behandlingen av kabelhushåll och antennhushåll.

När de digitala sändningarna inleddes år 2001 var tillgången på digitala mottagningsapparater dålig. Dessutom var digiboxarna dyra och hade tekniska problem. Detta äventyrade inte YLEs public service-verksamhet eftersom traditionella analoga sändningar ännu då kunde ses parallellt. Vid övergången till enbart digitala sändningar i september 2007 var sebarheten och tekniken redan på en acceptabel nivå och i dagens läge kan situationen på det hela taget anses vara bra. JO har inte på ca ett år fått ett enda klagomål över digitaliseringen.

Biträdande JO Jukka Lindstedt framför emellertid några kritiska anmärkningar om olika skeden i digital-tv-reformen:

Myndigheterna hade en särskild skyldighet att informera medborgarna eftersom det var fråga om en betydande kommunikationspolitisk reform som berörde hela befolkningen. Det borde ha ordnats rådgivningen framförallt om hur de tekniska problemen skulle lösas. Av kommunikationsministeriets egen utredning till biträdande JO framgår emellertid att medborgarna åtminstone inte under de första åren efter reformen fick adekvat rådgivning. Innan de analoga sändningarna upphörde förbättrades rådgivningen avsevärt.

Biträdande JO kritiserar också den omständigheten att YLE så sent som i april 2007 gick med på att husbolag i fortsättningen fick omvandla digitala sändningar till analoga, förutsatt att det också ordnades möjligheter till digital mottagning. YLEs handlande var inte lagstridigt i detta avseende.

Dessutom konstaterar biträdande JO Lindstedt att YLE inom ramen för sin prövningsrätt fick avtala att kabelhushåll i juni 2007 beviljades ett halvt års förlängning, då deras digitala beredskap hade konstaterats vara svag.

Biträdande JO har vid prövningen av klagomålen bedömt YLEs och myndigheternas förfarande i olika skeden av digital-tv-reformen. Han har inte inom ramen för sin behörighet kunnat undersöka vissa i reformen medverkande företags och andra privata aktörers förfarande.

Biträdande JO Jukka Lindstedts avgörande dnr 794/2/09

Närmare upplysningar ger referendarieråd Raino Marttunen,
tfn (09) 432 3343.