Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Trafikledsverket har avstått från sitt binamn Väylä, som justitieombudsmannen har kritiserat

Trafikledsverket har meddelat att det har avstått från sitt binamn Väylä, som riksdagens justitieombudsman (JO)  Petri Jääskeläinen ansåg vara lagstridigt i sitt beslut i december (6513/2018 m.fl.). JO bedömde då namnen på organisationerna inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde.
 
Trafikledsverket anmälde på begäran av JO sina åtgärder i ärendet. JO ansåg dock inte att anmälan var tillräcklig. Trafikledsverket hade inte tagit ställning till hur binamnet Väylä eller logotypen med endast ordet i fråga uppfyllde kravet på jämlik behandling av nationalspråken.
 
JO fortsatte att behandla ärendet på eget initiativ. Han betonade redan i sin begäran om utredning och utlåtande till kommunikationsministeriet att det ur laglighetsövervakningens synvinkel inte är godtagbart att åberopa eventuella förkortningar eller binamn som redan länge använts av andra myndigheter eller sättet på vilket de används. 
 
Nu meddelade Trafikledsverket att det förnyat sina grafiska anvisningar och avstått från att använda binamnet ’Väylä’. JO ansåg att de åtgärder som Trafikledsverket slutligen genomförde var vederbörliga och att de överensstämmer med utgångspunkterna för JO:s tidigare avgörandepraxis. Ärendet krävde därför inte längre några fortsatta åtgärder från JO:s sida. 
 
JO Petri Jääskeläinens beslut 2431/2020 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi
 
Mer information ger referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.