Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Likabehandlingen av personer med funktionsnedsättning bör tryggas i arrangemangen för studentexamen

Ställföreträdaren för biträdande justitieombudsmännen (BJO) Mikko Sarja gjorde i sitt avgörande en bedömning av Studentexamensnämndens förfarande i arrangemangen för studentexamen med avseende på tryggandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Han föreslår att Studentexamensnämnden utvecklar sina anvisningar i ärendet så att de tryggar funktionsnedsatta personers möjlighet att få de skäliga anpassningar de behöver. 

Studentexamensnämndens verksamhet för att säkerställa att proven är tillgängliga för så många examinander som möjligt förtjänar ett erkännande, enligt ställföreträdaren för BJO. Han ansåg dock att nämndens anvisningar till vissa delar var problematiska. Målet för utvecklingen av anvisningarna borde enligt ställföreträdaren för BJO vara att utbudet av metoder för skäliga anpassningar inte ska begränsas i förväg mer än vad som är absolut nödvändigt med tanke på den fallspecifika och individuella bedömning som hör till skäliga anpassningar.

Ställföreträdare för BJO Mikko Sarjas avgörande 2356/2019 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Ytterligare information ger tf. justitieombudsmannasekreterare Kristiina Kouros, tfn 09 432 3396.