Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Statsrådets projekt ska ha namn på nationalspråken

Justitieombudsmannen kritiserar uteslutande av nationalspråken.

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen riktar kritik mot att namnen på två av Justitieministeriets projekt som publicerades i statsrådets projektregister namngavs endast på engelska (Rainbow Rights – Promoting LGBTI Equality in Europe, och projektet Against hate) 

Båda projekten hade startats av ministeriets dåvarande enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter. Ministeriet ansåg att projektnamnet var ett tekniskt arbetsnamn som var avsett främst för projektpartner, andra samarbetspartner och projektfinansiären och att det inte utgjorde väsentlig information för allmänheten på det sätt som avses i språklagen.

JO var av annan åsikt. Genom att publicera projekten i projektregistret främjar ministeriet öppenheten i myndigheternas verksamhet samt allmänhetens kännedom om pågående projekt. Ett träffsäkert projektnamn kan redan i sig själv vara upplysande information om projektet och väcka intresse för att läsa mer om projektet. Det här framhäver betydelsen av begripliga projektnamn såväl i fråga om sakinnehåll som i fråga om språk. Därför är det inte betydelselöst hur myndigheternas projekt namnges i enskilda fall.

I ärendet framkom ingen tydlig juridiskt bindande grund för att namnge projekten endast på ett främmande språk.

Justitieombudsmannen påminner om att Finlands nationalspråk enligt grundlagen är finska och svenska. Projektnamn enbart på engelska är således inte förenliga med grundlagen. De främjar inte heller de grundläggande språkliga rättigheterna och god förvaltning så som grundlagen förutsätter. 

Att använda endast ett engelskspråkigt projektnamn är inte heller förenligt med språklagen. En tvåspråkig myndighet som ett ministerium ska på eget initiativ visa i sin verksamhet att den använder båda nationalspråken. Enligt språklagen ska myndigheterna dessutom förvalta landets språkkulturarv och främja användningen av båda nationalspråken. Främmande språk kan användas vid sidan av nationalspråken, men inte så att dessa utesluts. 

Enligt förvaltningslagen ska myndigheterna därtill använda ett klart och begripligt språk. Om enbart engelska används i namnen på offentliga projekt, uppfylls inte dessa krav.

JO delgav Justitieministeriet sin uppfattning.

Justitieombudsmannen Petri Jääskeläinens avgörande 1167/2019 har publicerats i sin helhet (på finska) på adressen www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.