Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Försäkringsutredningar borde regleras genom lag

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen utredde den rättsliga grunden för försäkringsanstalternas försäkringsutredningsverksamhet och verksamhetens karaktär. Försäkringsutredningar utförs bland annat när man utreder misstänkta försäkringsbedrägerier. En försäkringsutredare som är anställd vid en försäkringsanstalt eller en utomstående privatdetektiv kan under en utredning till exempel följa och fotografera en försäkrad person på offentliga platser för att klarlägga dennas funktionsförmåga. 

Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar samt trafikförsäkringslagen innehåller bestämmelser om försäkringsanstalternas skyldighet att inhämta tillräcklig utredning. Däremot finns det inga uttryckliga bestämmelser om försäkringsutredningarna som anstalterna utför. 

Enligt Europadomstolens rättspraxis anses staten ansvara för detektivverksamheten i sådana situationer där ett försäkringsbolag sköter statens försäkringssystem. Ingrepp i skyddet för privatlivet ska regleras på lagnivå och tillräckligt exakt. 

Enligt BJO borde man även i Finland granska gällande bestämmelser och behovet av att ändra dem med tanke på de försäkrades integritetsskydd. Det som borde granskas är förutsättningarna för att ingripa i den försäkrades integritetsskydd genom försäkringsutredningar. Vidare borde man utvärdera beslutsprocessen, de tillämpade metoderna, åtgärdernas omfattning samt lagringen av den inhämtade informationen. 

BJO ansåg också att försäkringsutredarnas verksamhet vid inhämtande av bevis och utredningar till ett lagstadgat obligatoriskt trafik- eller olycksfallsförsäkringsärende är skötsel av ett offentligt uppdrag som därmed omfattas av både Finansinspektionens och justitieombudsmannens tillsynsbehörighet. 

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut 1672/2019 har publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.ombudsman.fi 

Mer information ger referendarieråd Juha Niemelä, tfn 09 432 3356.