Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Utveckling och skärpning av domaransvaret

BJO Jääskeläinens utlåtande angående betänkandet av arbetsgruppen för domaransvaret

24.3.2006

BJO Jääskeläinen har gett ett utlåtande angående betänkandet av arbetsgruppen för domaransvaret till justitieministeriet. I arbetsgruppens betänkande överväger man hur de olika formerna för realiserande av domaransvaret kan utvecklas och skärpas.

BJO Jääskeläinen konstaterar att han delar arbetsgruppens åsikt om att det inte skall inrättas någon särskild domarövervakningsnämnd. Däremot förhåller han sig avvaktande till arbetsgruppens förslag angående de förfaranden genom vilka de högsta laglighetsövervakarnas ställningstaganden skall delges den domarförslagsnämnd som förbereder ärenden som gäller utnämning av domare.

BJO Jääskeläinen anser att den utvidgning av möjligheterna att avsätta en domare som föreslagits i betänkandet i och för sig kan understödas. Han anser dock att förslaget är inkonsekvent i det avseende att möjligheten att avsätta en domare med anledning av ett bötesstraff som utdömts för något annat brott än ett tjänstebrott inte skulle gälla andra tjänstemän. I förslaget behandlas också den problematiska frågan om domarnas oavhängighet i förhållande till de allmänna åklagarna.

Tilläggsuppgifter ges av justitieombudsmannasekreterare Terhi Arjola, tfn (09) 423 3358

Justitieombudsmannens utlåtande dnr 185/5/06 in sin helhet (på finska).