Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Religionsfrihet i skolorna

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen har avgjort klagomål om religionsfriheten i skolan. Det är första gången som justitieombudsmannen bedömer genomförandet av religionsfrihet inom undervisningen i musikklasser och vid musikklassernas framträdanden. BJO Pölönen behandlade för första gången också hur barnens egen religionsfrihet förverkligas i skolorna.

I två klagomål (1417/2019 och 1609/2019) handlade det om hur religionsfriheten inom undervisningen förverkligas i musikbetonade klasser inom den grundläggande utbildningen. Den klagande ansåg att den andliga musik som använts i undervisningen och de uppträdanden vid evenemang som ordnas i kyrkan kränker religionsfriheten. Det första klagomålet gällde också att det informerats om konfirmandundervisning under rasterna i skolan. I det senare klagomålet handlade det däremot också om ett samarbetsavtal med församlingen. I det tredje klagomålet (3017/2019) var det fråga om en evenemangsdag som församlingen ordnade i lågstadiet. Alla klagomål hade väckts av föreningen Uskonnottomat Suomessa ry.

BJO Pölönen gav i fallet som gällde musikklasser en så kallad vägledande uppfattning. Skolornas eller städernas förfarande ansågs i sig inte vara lagstridigt, men BJO betonade att eleverna inte får tvingas till att sjunga psalmer. En problematisk punkt i samarbetsavtalet mellan skolor och församlingar var att barnens egen åsikt inte alls beaktades. När det gäller arrangemangen av evenemangsdagen uppstod felet redan i och med att det var oklart om det var fråga om undervisning i evangelisk-luthersk religion eller om en religiös tillställning. BJO uppmanade också att informationspraxis samt samarbetet mellan hemmet och skolan ska vidareutvecklas i syfte att främja förverkligandet av religions- och samvetsfrihet i skolan, vilket utgör en grundläggande fri- och rättighet och mänsklig rättighet.

I motiveringen till avgörandena behandlar BJO i stor utsträckning internationella domstolars och andra människorättskonventioners undersöknings- och tillsynsorgans avgöranden och ställningstaganden i anslutning till ämnet samt justitieombudsmannens och statsrådets justitiekanslers laglighetsövervakningsbeslut.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens avgörande 1417/2019, 1609/2019 och 3017/2019 har publicerats i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbsidor, www.ombudsman.fi.

Ytterligare information ger justitieombudsmannasekreterare Kristiina Kouros, tfn 09 432 3396.