Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Uppfylls de sökandes rättsskydd i yrkeshögskolornas elektroniska förurvalsprov?

Under våren 2016 ordnade yrkeshögskolorna förurvalsprov inom social-, hälso- och idrottsområdet på internet. Enligt klagomålen kom de sökande som inte hade råd med en egen dator och nätanslutning i underläge jämfört med andra sökande. Dessutom ansågs det vara möjligt att någon annan kunde fylla i förurvalsprovet i den sökandes namn.

Biträdande justitieombudsman (BJO) Jussi Pajuoja skaffade utredningar från alla 19 yrkeshögskolor som var med  i förurvalsprovet samt ett utlåtande från undervisnings- och kulturministeriet.

Äventyrades likabehandlingen av de sökande?

Endast grundutbildningen är helt avgiftsfri. Däremot kan det uppkomma kostnader för de sökande när de söker till yrkeshögskoleutbildning, oavsett om det är frågan om anskaffning av material för urvalsprovet, dator, resa till provet eller inkvartering.

BJO konstaterade att det var möjligt att genomföra provet förutom på den egna datorn även till exempel på datorer som finns på bibliotek. Förurvalsprovet var även tekniskt upplagt på ett så enkelt sätt att datorns egenskaper inte hade någon betydelse vid genomförandet av provet. Av denna anledning fanns det ingen orsak att misstänka att möjligheten att delta i det elektroniska förurvalsprovet inte skulle ha varit tillgängligt på lika villkor för alla som önskade delta.

Det var positivt att det elektroniska förurvalsprovet var tillgängligt oavsett bostadsort och att det inte orsakade några extra kostnader på grund av resa till provplatsen. Innehållet i förurvalsprovet var även utarbetat så att det beaktade den skiftande utbildningsbakgrunden hos de ansökande som avslutat utbildningen på det andra stadiet samt den tidigare studieframgången.

Möjlighet till missbruk?

Det elektroniska förurvalsprovet genomfördes under obevakade förhållanden. Detta gjorde det möjligt att provet kunde utföras av någon annan än den sökande. I den slutliga antagningen av studerande beaktades dock inte resultatet från förurvalsprovet.

BJO ansåg situationen vara såtillvida problematisk att det var möjligt att gå vidare från förurvalsprovet till antagningsprovet. Om personen skulle ha haft framgång i det egentliga provet skulle han eller hon ha kunnat få en studieplats på ett oärligt sätt. Om den ansökande trots allt inte skulle ha blivit antagen skulle han eller hon ha kunnat beröva en person som deltagit på ett hederligt sätt i urvalet möjligheten att komma till det egentliga provet.

Enskilda fuskfall framkom inte i utredningarna. Enligt BJO ska man i urvalsförfarandet dock ändå sträva till förfaranden där risken för missbruk som äventyrar rättskyddet är så små som möjligt. Om användningen av elektroniskt förurvalsprov fortsätter ska dess funktion följas kontinuerligt och vid behov ska korrigeringsåtgärder vidtas.

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuojas beslut 1211/4/16 publiceras i sin helhet (på finska) på justitieombudsmannens webbsidor, http://www.oikeusasiamies.fi/

Mer information ges av referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.