Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Undervisningsväsendet kan på skälighetsgrunder ersätta en elevs försvunna skor

Biträdande JO Jussi Pajuoja kritiserar Helsingfors utbildningsverkets förfarande i ett ärende där bildningsverket inte betalat ersättning för en grundskolelevs skor som försvunnit i skolan.

Däremot kan biträdande JO inte avgöra privaträttsliga skadeståndsärenden.
 
En elevs mor krävde skadestånd av utbildningsverket för att hennes barns nya skor under en lektion hade försvunnit i skolans aula. Eleverna fick inte använda eller förvara uteskor i klassrummen.

Stadens förvaltningsjurist hade beslutat att inte bevilja skadestånd för skorna. Beslutet hade inte motiverats tillräckligt utförligt och till det hade inte heller fogats besvärsanvisning, så som kommunallagen förutsätter. Dessutom hade staden börjat utreda ärendet först efter att JO med anledning av klagomålet bett staden inkomma med utredning.

Juristen hade också den uppfattningen att Helsingfors socialverk inte ersätter kunders sakskador. Verket har dock gett ersättning för saker som gått sönder eller försvunnit bl.a. inom äldreomsorgen.

Biträdande JO Pajuoja anser att också undervisningsväsendet har denna ersättningsmöjlighet och att ärendet borde ha utretts redan med anledning av klagandens ersättningsyrkande. Huvudregeln är dock att den bär skadeståndsansvaret som har tillgripit eller skadat annans egendom.

Pajuoja uppmärksammade samtidigt Utbildningsstyrelsen på kommunernas oenhetliga praxis i ärenden som gäller ersättning för och information om sakskador. Också Helsingfors stad borde i likhet med vissa andra kommuner informera om skadeståndsfrågor på sina webbsidor.

Biträdande JO Pajuojas beslut 26.10.2011, dnr 3327/4/10  i sin helhet (på finska)

Närmare information ger referendarieråd Jorma Kuopus, tfn (09) 432 3385.