Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Säkerhetsmyndigheternas nya tjänstemärken strider mot krav på nationalspråkens likvärdiga behandling

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen anser att Polisens, Tullens, Gränsbevakningsväsendets och räddningsmyndigheternas tjänstemärken och identitetskort som togs i bruk 5.12.2018 inte följer de språkliga förpliktelser som en myndighet har. Namnet på kortet och myndigheten har en betydligt mindre font på svenska än på finska. På basen av fontens storlek har det andra nationalspråket i praktiken likaställts med ett främmande språk, dvs. engelska. I de tidigare korten behandlades nationalspråken jämlikt
(se https://www.poliisi.fi/om_polisen/polisens_tjanstemarke).

JO betonar att nationalspråkens jämlika behandling har tryggats i grundlagen och språklagen. Grundlagens bestämmelse om nationalspråken förutsätter enligt sina motiveringar att nationalspråken formellt ska behandlas likvärdigt. I språklagens motiveringar betonas att nationalspråk inte får diskrimineras t.ex. så att texten på minoritetsspråket är betydligt mindre än texten på majoritetsspråket.

JO har bett inrikesministeriet och finansministeriet samt Befolkningsregistercentralen meddela om sina åtgärder med anledning av JO:s beslut, senast 31.12.2019.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinens avgörande 6446/2018 har publicerats på webbplatsen www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarierådet Mikko Sarja, tfn 09 432 3364.