Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Tullen borde ha korrigerat felaktiga bilskattetabeller och beskattningsbeslut

Biträdande JO Maija Sakslin anser att Tullstyrelsen förfor felaktigt då den från och med år 2008 inte längre korrigerat fel i de bilskattetabeller som den publicerat. Tullen hade inte heller korrigerat beskattningsbeslut som på grund av fel skatteprocent lett till alltför stort skatteuttag.

Felet gällde skatteprocenten för 1993 och 1994 års modeller av Mercedes Benz 4d C 180.

Biträdande JO konstaterar att tullens skattetabell är uppenbart felaktig. Ett en procentenhets fel till den skattskyldiges nackdel är inte oväsentligt och borde därför ha rättats i beskattningsbesluten. Enskilda beskattningsbeslut är förvaltningsbeslut av det slag som avses i förvaltningslagen och ett antal felaktiga beslut berodde på att Tullstyrelsen hade fastställt en tabell som innehöll fel.

Enligt Tullstyrelsens uppfattning kunde skattetabellerna inte längre ändras efter att behörighetsbestämmelsen upphävts och inte heller kunde förvaltningslagens bestämmelser om rättelse av fel tillämpas i detta fall. Sakslin understryker i sitt beslut att den skattskyldige också i så fall borde ha uppmärksammats på felet i tabellen och dess betydelse.

Sakslin anser att tullens förfarande var ägnat att undergräva förtroendet för myndighetsverksamheten. Hon konstaterar att det från rättssäkerhetens synpunkt är viktigt att man inte nödgas överklaga beslut som innehåller fel som myndigheten känner till. Målet bör vara att var och en har rätt att få ett korrekt beslut i ett så tidigt skede och i ett så enkelt förfarande som möjligt.

Biträdande JO anser att om det inte längre är möjligt att i enlighet med bilskattelagen få rättelse i enskilda beslut, bör beslut som i fråga om skatteprocenten inte har behandlats i förvaltningsdomstolen och som fattats för mindre än fem år sedan rättas i enlighet med bestämmelserna om rättelse av sakfel.

Biträdande JO ber Tullstyrelsen senast 31.12.2012 inkomma med en utredning om vilka åtgärder som beslutet har föranlett.

 
Närmare information ger Riitta Länsisyrjä, tfn (09) 432 3362.