Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Trafikverket handlade i strid med principen om tillitskydd

Valreklam avlägsnades utan anmälan

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja klandrar Trafikverket för att myndigheten en månad före kommunalvalkampanjen hösten 2012 ändrade anvisningarna om valskyltning längs vägrenarna och inte informerade valkampanjens deltagare om saken.

I de nya anvisningarna jämställdes ringvägarna i huvudstadsregionen med motorvägar och motortrafikleder, längs med vilka det inte är tillåtet att placera ut valreklamskyltar. Tidigare hade valreklam tillåtits längs ringvägarna, om skyltarna inte äventyrade trafiksäkerheten.

Anvisningarna hade per e-post delgetts Trafikens kundservice. Nylands närings-, trafik- och miljöcentral lät avlägsna alla valreklamskyltar som placerats längs ringvägarna i Esbo tio dagar före valet. De avlägsnade reklamskyltarna fyllde fyra lastbilsflak.

Deltagarna i valkampanjen hade inte informerats om saken och det fanns inte heller någon information om saken på Trafikverkets webbplats.

Man ska kunna lita på myndigheternas verksamhet

Pajuoja anser att Trafikverket handlade i strid med tillitsprincipen.

- En privatperson ska kunna lita på att en myndighet inte oväntat eller retroaktivt ändrar sitt handlande på ett sätt som inverkar negativt på personens rättigheter eller förmåner.

De som placerat ut valreklamskyltar längs med ringvägarna hade rätt att lita på att de anvisningar de hade kännedom om inte utan förvarning skulle ändras.

Enligt biträdande justitieombudsmannen ska Trafikverket överväga att betala gottgörelse till dem som yrkar på det.

Pajuoja bad också Trafikverket senast före utgången av februari redogöra för hurdana anvisningar verket kommer att utfärda om valreklam längs ringvägarna i samband med det kommande Europaparlamentsvalet.

Två valkandidater klagade hos justitieombudsmannen

Två kommunalvalkandidater från Esbo anförde klagomål över saken hos justitieombudsmannen. De bad JO utreda om myndigheterna handlade i enlighet med god förvaltningssed i detta fall, då information om de ändrade bestämmelserna bara sändes per e-post och i ett så sent skede att man redan hunnit tillverka största delen av valreklamskyltarna.

Klagandena riktade också kritik mot att de valreklamskyltar som avlägsnats från vägrenarna hade hanterats som avfall, vilket orsakade dem kostnader. Enligt anvisningarna ska de avlägsnade reklamskyltarna förvaras så att ägaren kan hämta dem om han eller hon så önskar.


BJO Jussi Pajuojas avgörande dnr 3999/4/12 och 4007/4/12 i sin helhet.

Tilläggsinformation ges av referendarierådet Raino Marttunen, tfn (09) 4321.