Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Tjänstledigheter för arbete hos gruvbolag kan äventyra tilltron till tjänstmännens opartikshet

Biträdande JO riktar kritik mot Regionförvaltningsverket i Norra Finland


Tjänstemän inom regionförvaltningsverkets ansvarsområde för miljötillstånd har beviljats långa tjänstledigheter för arbete hos områdets gruvbolag. Biträdande JO Maija Sakslin anser att detta kan äventyra tilltron till tjänstemännens opartiskhet.

Också den omständigheten att ansvarsområdets chef under långa tjänstledigheter arbetat hos två gruvföretag är problematisk, eftersom detta kan väcka misstankar om s.k. förmansjäv.

Många tjänstledigheter

Inom regionförvaltningsverkets ansvarsområde har behandlats 18 olika gruvföretags tillståndsansökningar som gällt miljöskydds- och vattenärenden.

Chefen för ansvarsområdet har i fyra år arbetat hos ett av dessa företag och i ett och ett halvt år hos ett annat företag. Mellan dessa tjänstledigheter har han varit chef för ansvarsområdet för miljötillståndsärenden.

Också regionförvaltningsverkets miljööverinspektör har arbetat hos två gruvföretag inom ansvarsområdet. Det ena företaget erbjöd honom optionsrätt till bolagets aktier.

Finansministeriets anvisningar

BJO Sakslin sände 3.5.2012 miljöministeriet en begäran om utredning och yttrande. Därefter utfärdade finansministeriet 4.6.2012 anvisningar om principerna för beviljande av tjänstledighet.

Enligt anvisningarna ska tjänstledighet inte beviljas för arbete som medför mer än tillfälligt jäv med avseende på tjänstemannens huvudsakliga uppgifter eller om det kan anses att det allmänna förtroendet för myndighetens verksamhet äventyras.

Det är skäl att förhålla sig restriktivt till tjänstledigheter

Enligt lagen ska en enhet som sköter miljötillståndsärenden vara oberoende och opartisk.

Enligt BJO Sakslins åsikt är det skäl att förhålla sig restriktivt till tjänstemäns tjänstledigheter när det är fråga om arbete hos företag som är verksamma inom myndighetens ansvarsområde.

- Den omständigheten att tjänstemän arbetar hos företag inom sitt ansvarsområde kan äventyra förtroendet för myndighetens verksamhet. Då arbetet dessutom kan vara förenat med belöningar i form av optionserbjudanden är detta ägnat att både hos allmänheten och hos områdets övriga gruvföretag väcka befogade misstankar om verksamhetens opartiskhet, anser Sakslin.

Förtroendet för myndigheterna måste beaktas på förhand

BJO Sakslin framhåller att statstjänstemannalagen och lagstiftningen om regionförvaltningsverken utgår från principen att förtroendet för tjänstemännens och ämbetsverkets oberoende och opartiskhet måste säkerställas och beaktas på förhand.

Denna princip understryks också i finansministeriets anvisningar som utfärdats efter att klagomålsärendet väckts.

Sakslin anser sålunda att det varken är acceptabelt eller rekommendabelt att man i efterhand, med tanke på förtroendet för ämbetsverkets verksamhet och uppkomna jävssituationer, tillämpar specialarrangemang som innebär att en tjänsteman från något annat ämbetsverk kompletterar sammansättningen för behandling av tillståndsansökningar. Denne tjänsteman saknar eventuellt den sakkunskap som ärendenas art och de speciella förhållandena kräver

Chefen intar en särställning

I de bestämmelser om beslutanderätt, arbetsordning och tillsättning av tjänster som ingår i lagen om regionförvaltningsverken betonas ansvarsområdets oberoende och enhetschefens särställning.

Biträdande JO Sakslin anser därför att det är synnerligen problematiskt att en enhetschef beviljats långa tjänstledigheter för arbete hos företag inom sitt ämbetsverks ansvarsområde.

- Chefens tjänstledigheter på fyra respektive ett och ett halvt år kunde äventyra tilltron till opartiskheten i enhetens verksamhet.
 
BJO delgav miljöministeriet och regionförvaltningsverket i Norra Finland sin uppfattning om de problematiska tjänstledigheterna.


Biträdande JO Maija Sakslins beslut dnr 1586/4/2012 i sin helhet (på finska).
Närmare information ger äldre JO-sekreterare Ulla-Maija Lindström, tfn (09) 432 3355.