Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Tingsrätterna har konstaterat lagstridigheter vid sex husrannsakningar

Biträdande JO följer tillämpningen av tvångsmedelslagen
 
Biträdande JO Jussi Pajuoja konstaterar att det skett lagstridigheter i sex av de sammanlagt 15 husrannsakningar som tingsrätterna behandlat sedan början av augusti 2011.

Pajuoja har på eget initiativ följt tillämpningspraxis efter den ändring av tvångsmedelslagen som trädde i kraft i början av augusti 2011. Efter ändringen kan frågan om en husrannsakan utförts på ett lagligt sätt föras till tingsrätten för prövning.

I de fall som tingsrätterna hittills behandlat har det förekommit bristfälligheter vid tillämpningen av bestämmelserna om bostadsinnehavarens närvarorätt och rätt att tillkalla vittne.

- Också i klagomålsavgöranden som gällt husrannsakan har sådana bristfälligheter varit de vanligaste anledningarna till kritik, konstaterar Pajuoja.

Husrannsakan kan föras till tingsrätten för prövning

Lagändringen innebär att den som en husrannsakan förrättats hos har rätt att yrka att tingsrätten prövar om det funnits förutsättningar för husrannsakan och om den genomförts på ett lagligt sätt. Yrkandet ska framställas till domstolen inom 30 dagar efter att vederbörande fått vetskap om att husrannsakan förrättats.

Efter lagändringen har JO inte undersökt klagomål som gällt husrannsakningar, om klaganden har haft möjlighet att föra ärendet till tingsrätten för prövning.
 
Viktigt att informera om möjligheten till prövning

- Myndigheterna måste aktivt se till att de som utsätts för tvångsmedel får sin rättssäkerhet tillgodosedd också i praktiken, framhöll biträdande JO Jussi Pajuoja i sitt beslut i september 2011 (dnr 3229/2011).

Pajuoja anser att förundersökningsmyndigheterna på eget initiativ bör informera om möjligheten att föra frågor som gäller husrannsakningars laglighet till tingsrätten för prövning. Till att börja med kan informationsskyldigheten nämnas i myndighetsinterna föreskrifter. I fortsättningen är det skäl att föreskriva om denna skyldighet i lag.

Pajuoja har bett bl.a. justitieministeriet och Polisstyrelsen meddela vilka åtgärder de vidtagit i ärendet.

Justitieministeriet konstaterar att det är skäl att komplettera den nya tvångsmedelslagens bestämmelser om husrannsakan med en bestämmelse om informationsskyldigheten, i samband med att lagen också i övrigt justeras innan den träder i kraft 2014.

Polisstyrelsen, Tullen, staben för Gränsbevakningsväsendet och Huvudstaben meddelar för sin del att de med anledning av biträdande JO:s beslut utfärdat föreskrifter enligt vilka skriftlig information ska ges om möjligheten att föra ärenden som gäller husrannsakan och beslag till domstol för prövning.

Rättspraxis kommer att följas upp

Biträdande JO kommer fortsättningsvis att ge akt på husrannsakningar, bl.a. i samband med inspektioner av tingsrätterna.

Tillämpningen av den nya lagstiftningen diskuterades bl.a. då Helsingfors tingsrätt inspekterades i början av mars. I Helsingfors har det hittills förekommit endast några fall av det aktuella slaget. Tingsdomarna har sinsemellan kommit överens om förfarandena för behandling av prövningsyrkanden, eftersom lagens bestämmelser om saken är relativt knapphändiga.

Närmare information ger referendarierådet Juha Haapamäki, tfn (09) 432 3334.