Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Tammerfors universitets instruktion är inte lagstridig

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen har meddelat sitt beslut om ett klagomål som yrkat på en undersökning för att fastställa om den instruktion som övergångsperiodens styrelse vid Tammerfors högskolestiftelse, som verkar under namnet Tammerfors universitet, har godkänt är lagenlig. Det var bland annat frågan om huruvida en person som inte hör till konsistoriet (provost) kan vara ordförande för universitetets konsistorium. 

Utifrån universitetslagens bestämmelser om konsistoriets sammansättning kunde frågan bedömas på så sätt att när personalgrupperna som är representerade i konsistoriet föreskrivs i lag, kan sammansättningen inte utvidgas med en instruktion. I universitetslagen föreskrivs å andra sidan inte uttryckligen vem som väljer ordföranden för ett stiftelseuniversitets konsistorium, vem som kan vara ordförande för konsistoriet eller att ordföranden väljs inom konsistoriet. Ur denna synvinkel skulle frågan kunna bestämmas med en instruktion. Bestämmelserna som gäller stiftelseuniversitet avviker i fråga om detta från bestämmelserna som gäller offentligrättsliga universitet och detta har inte motiverats i lagberedningsmaterialet som gäller frågan.

BJO hade inte tillräckliga rättsliga grunder att ingripa i universitetsstyrelsens förfarande. Däremot anser han det motiverat att föreslå att undervisnings- och kulturministeriet bedömer om universitetslagen borde preciseras för att undanröja den flertydighet som nämns ovan i anslutning till innebörden i universitetets självstyrelse. 

Klagomålet gällde också två andra bestämmelser i instruktionen, men dessa har inte lett till åtgärder.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut 1327/2018 har publicerats (på finska) i sin helhet på adressen www.oikeusasiamies.fi

Mer information ges av referendarierådet Mikko Sarja, tfn 432 3364.