Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter har tilldelats A-status igen

Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter har på nytt tilldelats högsta möjliga status, nämligen A-status. Saken blev klar i slutet av året när GANHRI:s, det globala organet för nationella människorättsinstitutioner, beslut bekräftades. Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter tilldelades A-status första gången 2014. Ackrediteringsstatusen utvärderas regelbundet var femte år. 

De nationella institutionerna för mänskliga rättigheter är självständiga och oberoende organ inrättade genom lag för att arbeta för och trygga de mänskliga rättigheterna. Institutionernas ställning, uppgifter och sammansättning fastställs i en serie kriterier som antogs av FN 1993, de så kallade Parisprinciperna. De institutioner för mänskliga rättigheter som har fått A-status uppfyller dessa kriterier till fullo.

Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter består av en helhet som utgörs av riksdagens justitieombudsman, Människorättscentret och dess delegation.  Formellt tilldelas institutionen A-status i mars i FN:s högkvarter i Genève.

I och med A-statusen får Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter yttranderätt i FN:s råd för mänskliga rättigheter och rösträtt i GANHRI. A-status anses inom FN, liksom även mer allmänt internationellt, vara mycket viktig.

Världen över finns det 80 nationella människorättsinstitutioner med A-status. Sammanlagt finns det nu 123 institutioner för mänskliga rättigheter.

Uppgifterna vid Finlands nationella institution för mänskliga rättigheter

Justitieombudsmannen har i uppdrag att övervaka att myndigheter och tjänstemän följer lagen och uppfyller sina skyldigheter. Justitieombudsmannen följer särskilt att de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna tillgodoses. Dessutom har justitieombudsmannen getts vissa specialuppdrag, såsom att övervaka polisens hemliga tvångsmedel och respekten för barns rättigheter. Justitieombudsmannen är dessutom nationellt besöksorgan mot tortyr i enlighet med det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr. Besöksorganet mot tortyr kan inspektera platser där personer som berövats sin frihet hålls i förvar.

Människorättscentrets uppdrag är att främja information, utbildning, fostran och forskning om de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Centret utarbetar dessutom rapporter om hur dessa rättigheter tillgodoses, tar initiativ till och ger utlåtanden för främjande och tillgodoseende av dem och deltar i internationellt samarbete på området. Centret behandlar inte klagomål. 

Människorättsdelegationen är det nationella samarbetsorganet för aktörer på området för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Delegationen behandlar vittsyftande och viktiga frågor som gäller de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. Ordförande för delegationen är Människorättscentrets direktör, och delegationen har 20-40 medlemmar för fyra år i taget.

Mer information ger sakkunnig Kristiina Kouros tfn 09 432 3782.