Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Ställningstagandet i kvinnoprästfrågan i biskopsmötets redogörelse främjar jämställdheten

2.9.2009

Biträdande JO Jukka Lindstedt konstaterar att den evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte i sin redogörelse tar ställning till kvinnoprästfrågan på ett sätt som är ägnat att främja jämlikhet, jämställdhet och icke-diskriminering. Biskopsmötet sände år 2006 för kännedom till församlingarna och kyrkans förvaltning redogörelsen "Ledningen av arbetet, utvecklandet av arbetsgemenskapen samt arbetarskyddet". Biskopsmötet har godkänt redogörelsen som tar ställning till de spänningar i arbetsgemenskapen som uppkommit samband med kvinnoprästfrågan.

Redogörelsen betonar vikten av jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt redogörelsen hör det till arbetsgivarens skyldigheter att fördela prästernas arbetsuppgifter jämlikt oberoende av kön. Arbetstagarna förutsätts för sin del sköta alla de uppgifter som hör till tjänsten. Den som motsätter sig kvinnliga präster har fortfarande rätt att bli prästvigd, men förutsätts ha beredskap att samarbeta med kvinnliga präster. En präst kan sålunda inte vägra sköta lagligen ålagda uppgifter tillsammans med en kvinnlig präst.

En person som klagat hos JO anser att redogörelsen står i konflikt med religions- och samvetsfriheten, eftersom kvinnoprästmotståndare kan beordras till religionsutövning i strid mot sitt samvete.

I sitt avgörande överväger biträdande JO Lindstedt hur religions- och samvetsfriheten ska tolkas när det är fråga om religionsutövning som en arbetsuppgift: ger religions- och samvetsfriheten då möjlighet att vägra utföra uppgiften.

Biträdande JO konstaterar att biskopsmötets ställningstagande stämmer överens med den vedertagna tolkningen av religions- och samvetsfriheten. Förarbetena till grundlagens paragraf om religionsfrihet stöder inte en tolkning som innebär att en präst med åberopande av sin övertygelse kan vägra sköta uppgifter som hör till prästtjänsten. Samma tolkningspraxis gäller i fråga om Europeiska människorättskonventionen. Tolkningen får stöd också i justitiekanslerns beslut från år 1989 och i inhemsk rättspraxis.  I den juridiska litteraturen har framförts synpunkter både för och emot en sådan tolkning.

I inhemsk rättspraxis har det ansetts att en präst inte kan sköta sina tjänsteuppgifter med sin egen religionsutövning som utgångspunkt - utgångspunkten måste vara de förpliktelser som följer av ämbetet. Prästen har sålunda förbundit sig till prästtjänsten utifrån sin religions- och samvetsfrihet. Eventuella egna teologiska eller andra övertygelser får inte utgöra hinder för att sköta de uppgifter som hör till tjänsten.

Biträdande JO Lindstedt konstaterar sammanfattningsvis att det allmänna måste främja förverkligandet av jämlikhet, jämställdhet och icke-diskriminering, som är centrala begrepp i vårt rättssystem. Med åberopande av samvetsfriheten kan man inte handla på ett sätt som kränker andra grundläggande rättigheter eller strider mot rättsordningen.

Biträdande JO Lindstedts svar på klagomål dnr 3189/4/07 i sin helhet (på finska)

Närmare information ger äldre JO-sekreterare Henrik Åström,
tfn (09) 432 3347.