Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Skolan svarar för elevernas säkerhet

Elever till sjukhusvård efter intagningsritual till Kaustby musikgymnasium

 

28.9.2004

 

Riksdagens biträdande justitieombudsman Ilkka Rautio understryker att skolan har ett helhetsansvar för elevernas säkerhet och hälsa i ett beslut som gäller tillsyn över en sk. intagningsritual för nya elever. Det var fråga om en intagningsritual som hölls sommaren 2002 vid Kaustby musikgymnasium och som ledde till att 8 elever blev intagna för vård vid Karleby centralsjukhus. Programmet hade pågått under fyra dagar. Programmet innebar för de som deltog i programmet relativt långvarig belastning av vissa muskelgrupper. Det hade rått i det närmaste ett hett klimat och man hade underlåtit att det se till att eleverna fick tillräckligt med vätska.

 

Biträdande justitieombudsman Rautio konstaterar att skolans rektor och lärare har skyldighet att övervaka eleverna i skolan och vid tillfällen som skolan anordnar. Enligt Rautio svarar skolan dock för elevernas säkerhet också i ett vidare sammanhang då det är fråga om verksamhet som nära ansluter till skolgången och som skolan kan påverka. I samband med intagningsritualen till musikgymnasiet förelåg ett flertal sådana faktorer som knöt programmet till skolan som bl.a att, programmet har planerats på skoltid och visats för rektorn. En del av programpunkterna hade anordnats i skolans utrymmen.

 

Biträdande justitieombudsmannen ansåg att skolan hade påtagit sig en skyldighet att bedöma huruvida eleverna kunde bli föremål för intagningsritual eller utsatta för hälsorisker då programmet hade utarbetats i så nära samarbete med skolan. Det framgick att programmet upptog bl.a annat grodhopp och armgymnastik. Det ankom därför på skolan att på förhand gå igenom programmet och bedöma det utgående från eventuella hälsorisker och att ge eleverna nödig vägledning. Rautio betonar att elever är unga personer som inte har nödvändig erfarenhet att värdera hälsorisker. Det är också svårt för elever att hålla tillbaka överdriven entusiasm då fysiskt sett ansträngande delar förverkligas i ett program.

 

Enligt biträdande justitieombudsmannen hade man i samband med intagningsritualen vid Kaustby musikgymnasium inte dragit nödig försorg om elevernas säkerhet. Elevernas rätt till en trygg studiemiljö hade inte förverkligats. Det hade ankommit på skolan att genom direktiv och råd förbereda sig bättre situationen.

 

Rautio kritiserar också polisen

 

Biträdande justitieombudsman Rautio inledde sin undersökning av fallet utgående från en tidningsnotis. Fallet hade tidigare undersökts vid Kaustby polisinrättning på basen av en anmälan som gjorts av föräldrarna till en insjuknad elev. Polisen hade på basen av förundersökningen fastställt att något brott inte hade begåtts och att ingen således kunde åtalas.

 

Biträdande justitieombudsmannen kritiserar också polisen i sitt beslut. Han anser att det hade varit befogat att överlämna ärendet för avgörande åt åklagaren emedan det var vanskligt att bedöma skolans juridiska ansvar och emedan händelsen åsamkat rätt allvarliga konsekvenser för elevernas hälsa.

 

Tilläggsuppgifter lämnas av referendarieråd Jorma Kuopus, tel. (09) 432 3385, eller äldre justitieombudsmannasekreterare Henrik Åström, tel. (09) 432 3347.

 

Biträdande justitieombudsman Rautios beslut dnr 2678/2/02 (på finska).