Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Sirpa Rautio fortsätter som direktör för Människorättscentret

Riksdagens justitieombudsman (JO) Petri Jääskeläinen har 31.12.2019 utnämnt vicehäradshövding Sirpa Rautio för en tredje mandatperiod som direktör för Människorättscentret, efter att grundlagsutskottet i ett ställningstagande förordat utnämningen. Direktörens mandatperiod är fyra år och den börjar 1.3.2020.

Direktören är också ordförande för människorättsdelegationen.

Vicehäradshövding Sirpa Rautio har sedan år 1993 skött ansvarsfulla uppgifter inom området för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna.  Hon blev direktör för Människorättscentret år 2012 efter att ha arbetet vid Världsbankens nordiska fond för mänskliga rättigheter i Washington.

Rautio har tidigare verkat bl.a. som rådgivare till Europarådets kommissarie för människorättigheter i Strasbourg samt som chef för Människorätts- och jämställdhetsbyrån i anslutning EU:s rättsstatsuppdrag i Kosovo. Dessförinnan var hon enhetschef vid OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter i Warszawa och hade människorättsuppdrag för FN såväl i Bosnien och Hercegovina, Etiopien och Eritrea.
Under åren 2015-2017 verkade Rautio som medlem av förvaltningsrådet för EU:s byrå för grundläggande rättigheter och år 2017 valdes hon till ordförande. 

För uppdraget som direktör för Människorättscentret anmälde sig 8 sökande.

Oavhängigt organ

Människorättscentret främjar bl.a. informationen, fostran, utbildningen och forskningen om de grundläggande mänskliga rättigheterna, utarbetar rapporter om hur de grundläggande mänskliga rättigheterna tillgodoses samt tar initiativ och ger utlåtanden för främjande och tillgodoseende av de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Dessutom deltar centret i det europeiska och det internationella samarbetet för främjande och tryggande av de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Människorättscentret är självständigt och oavhängigt i funktionellt hänseende men administrativt är det en del av JO:s kansli.