Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Rökförbudet i cellerna i Helsingfors fängelse

Biträdande justitieombudsmannen (BJO)  Pasi Pölönen anser att bestämmelserna om rökförbud i fängelset bör preciseras. De otydliga bestämmelserna bör korrigeras omgående, för fängelsepersonalens och de rökfria fångarnas hälsa bör skyddas. 

Över hundra fångar klagade till riksdagens justitieombudsman för att det är förbjudet för fångar att röka i cellen och för att fångarna har möjlighet att röka endast när de får gå ut för att röka tre gånger om dagen. Enligt lagen kan rökning förbjudas i fångarnas bostadsrum. Lagen utgår ändå från att om rökning förbjuds, ska fångarna ges möjlighet att röka i rökrum eller på något annat sätt. 

Enligt BJO är lagen för inexakt i fråga om vad det i praktiken innebär att fångarna ska ges möjlighet att röka. Tre rökpauser om dagen är lite jämfört med de möjligheter fångarna hade att röka innan förbudet infördes. När lagen stiftades framgick det inte att möjligheterna att röka försämrades betydligt, utan avsikten var att rökningen skulle ordnas någon annanstans än i cellen. Tre gånger om dagen avviker också i hög grad från hur det i normala fall är möjligt att röka utanför fängelset. Ärendet om begränsning av fångarnas rökande behandlades inte i grundlagsutskottet, även om en begränsning av rökningen anknyter till de grundläggande fri- och rättigheterna, som grundlagsutskottet har bedömt i många andra utlåtanden. BJO konstaterade att avsikten då lagen stiftades inte var en så strikt begränsning som Helsingfors fängelse genomförde, utan att rökning fortfarande skulle vara möjligt i högre grad. 

Begränsningen av antalet rökstunder, tre gånger om dagen, grundar sig på en föreskrift från Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet. Enligt lagen kan centralförvaltningsenheten ge närmare föreskrifter om anordnande av rökning. En omfattande begränsning av rökningen kan ändå inte införas endast genom en myndighetsföreskrift, utan, om det är målet, bör lagen preciseras på denna punkt. 

Fångarna fick röka endast två cigarretter per rökstund, vilket var Helsingfors fängelses egen begränsning. Helsingfors fängelse hade handlat felaktigt då en sådan begränsnings infördes. Fängelset har redan slopat den här begränsningen, då centralförvaltningsenheten konstaterade att den stred mot lagen.

Begränsningen av rökningen kan ha gett abstinensbesvär och tvingat fångarna att använda nikotinersättningspreparat. BJO föreslår att om myndigheterna förhindrar rökning så att fångarna kan få abstinensbesvär, bör fångarna ha tillgång till nikotinersättningspreparat mot symptomen på fängelsets bekostnad.

BJO föreslår att Justitieministeriet preciserar bestämmelserna. BJO meddelar centralförvaltningsenheten för kännedom att en myndighet inte kan införa en omfattande begränsning av rökstunderna genom en föreskrift och att lagen i sin nuvarande form inte heller i övrigt tillåter en betydande ändring av möjligheten att röka. Eftersom lagen ändå lämnar stort rum för tolkning ansåg BJO inte det motiverat att kritisera Helsingfors fängelse för att man följde centralförvaltningens föreskrift om tre rökstunder. 

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut 5349/2019 har publicerats (på finska) i sin helhet på justitieombudsmannens webbplats www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarierådet Anu Rita, tfn 09 432 3362.