Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Sekretessbelagda personuppgifter borde inte få offentliggöras i samband med olycksfall

Biträdande justitieombudsman Lindstedt har med anledning av en tidningsartikel kritiserat räddningsväsendets service 112info.
 

Mediaservice måste vidareutvecklas så att sekretessbelagda personuppgifter inte offentliggörs i samband med olycksfall.


20.12.2006
 

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedt har i sitt beslut tagit ställning till den service som Nödcentralsverket tillhandahåller över webben. Avsikten med servicen är att snabbt informera allmänheten och media om händelser inom räddningsväsendets verksamhetsområde. Servicen består dels av webbsidor som är riktade till allmänheten och dels av webbsidor som är avsedda för media och förutsätter att användarna registrerar sig. Mediaservicen ger följande information om räddningsväsendets uppdrag: nödcentralsområde, kommun där händelsen inträffat, gatuadress, händelsetyp, anmälningstidpunkt samt vilka enheter som sänts ut.

 

Biträdande justitieombudsmannen började undersöka servicen med anledning av en artikel i dagstidningen Savon Sanomat. Det framgick att mediaservicen efter en eldsvåda t.ex. gett ut den exakta adressen från vilken "det medvetslösa offret transporterades till sjukhuset". Biträdande justitieombudsmannen inhämtade Nödcentralsverkets, inrikesministeriets och dataombudsmannens utredningar och ställningstaganden i ärendet. Dataombudsmannen ansåg att det med tanke på en lagenlig hantering av personuppgifter är skäl att noggrant analysera innehållet i webbservicen 112info.

 

Biträdande justitieombudsman Lindstedt är av samma åsikt i sitt beslut. Han anser att inledandet av webbservicen 112info inte föregåtts av en tillräckligt grundlig bedömning av frågan om användning av personuppgifter som har samband med utryckningar. Målet bör vara att det inte skall vara möjligt att genom servicen söka personuppgifter eller andra uppgifter som ens indirekt kan kopplas till en viss person.

 

Inrikesministeriet svarar för den fortsatta beredningen av ärendet och för den exakta utformningen av servicen. Denna är enligt Lindstedts åsikt i och för sig förenlig med offentlighetsprincipen och ett effektivt sätt att informera om Nödcentralsverkets verksamhet.

 

Närmare upplysningar ger referendarieråd Jorma Kuopus, tfn (09) 432 3385.

 

Biträdande justitieombudsman Jukka Lindstedts beslut dnr 3185/2/05 i sin helhet (på finska).