Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Anhopning av sjukdagpenningsärenden hos Fpa

Biträdande justitieombudsman (BJO) Pasi Pölönen avgjorde i början av december 20 klagomål, där man kritiserade handläggningstiderna för sjukdagpenningsärenden vid Fpa. 

Enligt den utredning man fick hade handläggningen av ärenden som berör sjukdagpenning blivit svårt överbelastad våren 2021, vilket ledde till att handläggningstiderna vid Fpa hade blivit längre än de tre veckor som är målsättningen. 

Orsaken till anhopningen har framför allt varit den kraftiga ökningen av antalet ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. Medan 120 personer fick dagpenning vid smittsam sjukdom 2019 hade Fpa i slutet av september 2021 redan tagit emot över 125 000 ansökningar om dagpenning vid smittsam sjukdom. Dessutom påverkades anhopningen i fråga om handläggning av ansökningar av den inkomstreform av sjukförsäkringslagen som trädde i kraft 2020 och införandet av ett nytt ärendebehandlingssystem. 

Fpa hade reagerat på detta och i början av maj anställdes 60 nya experter för att behandla ansökningar om sjukdagpenning och dagpenning vid smittsam sjukdom. Man har vid Fpa också utfört övertidsarbete för att minska de köer som uppstått. I oktober 2021 nådde Fpa en genomsnittlig handläggningstid på tre veckor, som är målet. 

BJO ansåg att Fpa hade reagerat på det ökade antalet ärenden som gäller dagpenning vid smittsam sjukdom och på den anhopning i behandlingen av sjukdagpenningsärenden detta förorsakat på behörigt sätt och utan obefogat dröjsmål. Ökningen av antalet ärenden som gäller dagpenning vid smittsam sjukdom hade varit så kraftig att BJO ansåg att fördröjningen i fråga om handläggning av sjukdagpenningsärenden var motiverad och ansåg att Fpa hade behandlat ansökningar utan obefogat dröjsmål i fall där den målsatta tiden hade överskridits till exempel med två veckor. 

I en del ärenden var handläggningstiden till och med 9–10 veckor och i ett fall över 14 veckor, även om Fpa inte hade framfört några andra orsaker till den långa handläggningstiden än allmän anhopning i handläggningen av ansökningar. I dessa fall ansåg BJO att Fpa hade försummat sin skyldighet att behandla ärenden utan ogrundat dröjsmål. Enligt BJO hade Fpa genom sina åtgärder inte lyckats trygga en jämlik behandling av samtliga klienter. BJO uppmanade Fpa att granska sin verksamhet till dessa delar så att anstalten i fortsättningen ska kunna undvika sådana skillnader som nu har uppstått i handläggningstiden för ansökningar.

BJO Pölönen uttryckte dessutom inför Fpa sin oro över att den genomsnittliga handläggningstiden för sjukdagpenningsärenden i december åter hade ökat och var upp till 26 dagar lång. Han uppmanade Fpa att reagera på detta så att handläggningstiden igen minskar till den målsatta tiden. 

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens avgöranden 3439/2021 och 3447/2021 har i sin helhet publicerats (på finska) på justitieombudsmannens webbsidor www.ombudsman.fi.

Mer information ger referendarierådet Juha Niemelä, tfn 09 432 3356.