Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Rörelsehindrade skall garanteras valhemlighet och obehindrat tillträde till vallokalen

Justitieombudsmannen betonar jämlikheten

18.5.2004


Justitieombudsman Riitta-Leena Paunio har för centralvalnämnden i Esbo framhållit vikten av att ordna sådana röstningslokaler och tillbehör att rörelsehindrades valhemlighet kan tryggas. Hon har vidare uppmanat centralvalnämnden i Åbo att beakta att också personer som använder eldriven rullstol skall kunna nå sin röstningslokal.

Två rullstolsbundna personer klagade hos justitieombudsmannen över arrangemangen vid röstningslokalerna. Den ena berättade att han inte med sin rullstol rymdes in i röstningsbåset och därför varit tvungen att fylla i röstsedeln vid kundbetjäningsdisken i Hagalunds postkontor. Så hade det gått senast vid förhandsröstningen för 2003 års riksdagsval, men också vid tidigare val. Klaganden ansåg det vara fråga om diskriminering som kränkte hans valhemlighet. Den andra klaganden hade inte med sin eldrivna rullstol kunnat komma fram till sin röstningslokal i Åbo.

Justitieombudsmannen anser att det utifrån de grundläggande rättigheterna inte är tillfredsställande att det för den person som röstade i Esbo inte ordnades ett flyttbart skrivunderlag och en tillfällig skärm som hade tryggat hans valhemlighet. Vid röstningsstället i Åbo saknades en rullstolsramp. Justitieombudsmannen kunde emellertid vid sin undersökning av fallen inte konstatera några lagstridigheter eller pliktförsummelser.

Enligt grundlagen får ingen utan godtagbart skäl särbehandlas t.ex. på grund av handikapp. För att jämlikheten i detta avseende skall förverkligas kan och bör speciella grupper, t.ex. handikappade, tillhandahållas särskild service och andra stödåtgärder. På så sätt blir deras livssituation i så stor utsträckning som möjligt likvärdig med övriga medborgares. Målet är att främja de handikappades förutsättningar att leva och verka som likvärdiga samhällsmedlemmar samt att undanröja handikapprelaterade olägenheter och hinder.

Närmare information ger justitieombudsmannasekreterare Jari Pirjola, tfn (09) 432 3361.

Justitieombudsmannens beslut i helhet: dnr 657/4/03 och 619/4/03 (på finska).