Avgöranden och pressmeddelanden

Pressmeddelanden om JO:s avgöranden publiceras om dessa har lett till åtgärder eller i övrigt kan vara av allmänt intresse.

Riihimäki stad kränkte en läraresyttrandefrihet

Justitieombudsmannen föreslår gottgörelse

Riksdagens justitieombudsman Petri Jääskeläinen har gett direktören för fostrings- och undervisningsväsendet och stadsjuristen i Riihimäki stad en anmärkning för kränkning av en lärares yttrandefrihet. Dessutom uppmanar justitieombudsmannen staden att bedöma hur kränkningen av yttrandefriheten kunde åtgärdas och hur läraren kunde gottgöras.

Staden hade i april 2012 gett en klasslärare en skriftlig varning med anledning av lärarens insändare i lokaltidningen Aamupostis insändarspalt.

Justitieombudsmannen anser att det faktum att läraren tilldelades en varning på grund av bruket av yttrandefriheten strider mot konventionen om de mänskliga rättigheterna och mot grundlagen. Han anser att det med tanke på yttrandefriheten är oroväckande att insändaren föranledde en skriftlig varning.

Staden ska före utgången av november meddela justitieombudsmannen vilka åtgärder hans framställning föranlett.

Justitieombudsmannen undersökte saken på eget initiativ, eftersom ärendet ansågs vara av allmän betydelse.

Varningen grundade sig på några uttalanden

Läraren behandlade i sin insändare ingående tonåringars uppfostran och lade samtidigt fram sina åsikter om flyttningen av lågstadiernas sjätte årskurser till högstadiet.

Varningen grundade sig på några uttalanden i insändaren, vars ton ansågs ha skadat arbetsgivaren:
"Förra våren svarade skolväsendet med en direkt aggressiv reaktion, då föräldrarna till elever i skolan Patastenmäen koulu frågade om det var möjligt att inhysa sjätte årskurserna i lågstadiet på grund av renoveringen av Harju ---."  "Min uppfattning är att föräldrarna aldrig riktigt blev hörda i samband med denna omställning och att den sakkunniga skolpersonalen också bemöttes aningen selektivt."

Enligt staden hade läraren i sin insändare hävdat att skolväsendet förhållit sig aggressivt uttryckligen gentemot föräldrarna, samt framfört insinuationer om att hörandet inte skulle ha skett i enlighet med god förvaltning.

Staden betraktade förfarandet som särskilt klandervärt på grund av att läraren redan tidigare hade tilldelats en varning för oaktsam kommunikation.

Insändaren höll sig inom gränserna för yttrandefriheten

Justitieombudsmannen anser inte att lärarens insändare uppenbart skulle ha orsakat arbetsgivaren skada eller att läraren i och med insändaren skulle ha brutit mot sin lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren.

- Insändaren håller sig inom gränserna för lärarens yttrandefrihet, också när det gäller de enskilda uttalandena, anser justitieombudsman Jääskeläinen. Det var inte nödvändigt att ingripa i lärarens yttrandefrihet på grund av uttalandena i insändaren och ingreppet stod inte heller i korrekt relation till målsättningen, dvs. att skydda arbetsgivarens anseende.

Justitieombudsmannen anser att läraren i sin insändare närmast framförde värdeladdade uttalanden som gav rum för tolkning.

Dessutom hade staden inte som grund för varningen åberopat otillbörliga motiv hos läraren. Staden hade alltså inte bestridit att läraren handlat i god tro.

Insändarens uttalanden om arbetsgivarens reaktion och kvaliteten på hörandet var inte heller särskilt allvarliga och de riktade sig inte mot någon namngiven representant för arbetsgivaren.

Vid bedömningen av de enskilda delarna av insändaren fanns det dessutom skäl att ta hänsyn till betydelsen av den fråga som behandlades i insändaren.

För insändaren gällde i detta fall ett accentuerat yttrandefrihetsskydd, eftersom den behandlade en fråga av allmän betydelse, dvs. barnets bästa och elevers placering i skolor. I dylika fall har myndigheterna synnerligen snäva befogenheter att överväga påföljder för bruk av yttrandefriheten.

En skriftlig varning är ett betydande ingrepp i yttrandefriheten

Inom rättspraxisen har det ansetts att en skriftlig varning innebär ett ingrepp i yttrandefriheten. Justitieombudsmannen anser att en varning måste betraktas som en allvarlig arbetsledningsåtgärd i samband med utövningen av en grundläggande rättighet, eftersom en varning är en åtgärd som föregår uppsägning av ett tjänsteförhållande.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare innehåller inga bestämmelser om ett sådant förfarande genom vilket tillbörligheten av en skriftlig varning kunde föras till domstolen för prövning under den tid tjänsteförhållandet pågår, i det fall där varningen innebär ett ingrepp i yttrandefriheten. I detta fall har den som fått varningen således inga effektiva rättsmedel att tillgå.
 
- En varning kan därmed på ett betydande sätt dämpa bruket av yttrandefriheten, inte bara för en enskild tjänstemans del, utan för hela arbetsgemenskapens del, konstaterar justitieombudsman Jääskeläinen.


Justitieombudsman Petri Jääskeläinens beslut dnr 3793/2/12 har i sin helhet (på finska) publicerats på justitieombudsmannens webbplats på adressen www.oikeusasiamies.fi.
Tilläggsinformation ges av äldre justitieombudsmannasekreterare Mikko Sarja, tfn (09) 432 3364.